เมนู

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 6,

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 6, [ปฐมปณฺณํ]