เมนู

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 5,

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 5, [ปฐมปณฺณํ]