เมนู

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 8,

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 8, [ปฐมปณฺณํ]