เมนู

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 7,

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 7, [ปฐมปณฺณํ]