เมนู

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 6,

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 6, [ปฐมปณฺณํ]