เมนู

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (อฏฺฐโม ภาโค),

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (อฏฺฐโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]