เมนู

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค),

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]