เมนู

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปญฺจโม ภาโค),

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ปญฺจโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]