เมนู

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 4,

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 4, [ปฐมปณฺณํ]