เมนู

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 3,

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 3, [ปฐมปณฺณํ]