เมนู

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 2,

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 2, [ปฐมปณฺณํ]