เมนู

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 1,

ประโยค2 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 1, [ปฐมปณฺณํ]