เมนู

ประโยค2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 1,

ประโยค2 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 1, [ปฐมปณฺณํ]