เมนู

ประโยค2 - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค),

ประโยค2 - ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]