เมนู

ประโยค1 - อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2,

ประโยค1 - อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2, [ปฐมปณฺณํ]