เมนู

ประโยค1 - อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1,

ประโยค1 - อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1, [ปฐมปณฺณํ]