เมนู

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์,

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์, [ปฐมปณฺณํ]