เมนู

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต,

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต, [ปฐมปณฺณํ]