เมนู

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ,

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ, [ปฐมปณฺณํ]