เมนู

ประโยค1 - อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1 - 2,

ประโยค1 - อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1 - 2, [ปฐมปณฺณํ]