เมนู

ประโยค1 - บาลีไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์,

ประโยค1 - บาลีไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์, [ปฐมปณฺณํ]