เมนู

ประโยค1 - บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาต และ กิตก์,

ประโยค1 - บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาต และ กิตก์, [ปฐมปณฺณํ]