เมนู

ประโยค1 - บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาคที่ 2 นามและอัพพยศัพท์,

ประโยค1 - บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาคที่ 2 นามและอัพพยศัพท์, [ปฐมปณฺณํ]