เมนู

ประโยค1 - บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ,

ประโยค1 - บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ, [ปฐมปณฺณํ]