เมนู

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท,

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท, [ปฐมปณฺณํ]