เมนู

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด 10 สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา,

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ หมวด 10 สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา, [ปฐมปณฺณํ]