เมนู

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ 2 สังคีติกถา),

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ 2 สังคีติกถา), [ปฐมปณฺณํ]