เมนู

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2,

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2, [ปฐมปณฺณํ]