เมนู

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม 2 ภาค 2,มกุฏ.

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม 2 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระอภิธรรมปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๒๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภังค์ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. สติปัฏฐานวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นกานในกายภายใน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายใน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นจิตในจิตภายใน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌังคปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌังคปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌังคปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นกายในกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นจิตในจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นธรรมในธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นจิตในจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาเห็นธรรมในธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑,๑๒,๑๓, อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมโมหวิโนทนี๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติปัฏฐานวิภังคนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติปัฏฐานตามนัยแห่งปกรณ์๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งอรรถกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทเทสวารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า อิธ ภิกฺขุ (ภิกษุในพระศาสนานี้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำ อชฺฌตฺตํ กาเย (ในกายภายใน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า กายานุปสฺสี (มีปกติตามเห็นกาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า วิหรติ (อยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า พหิทฺธา กาเย เป็นอาทิ (ในกายภายนอกเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า อาตาปี สมฺปชาโน สติมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาเนื้อความอุทเทสแห่งเวทนานุปัสสนาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทเทสวารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมฐานกถาว่าด้วยอำนาจสมถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคหโกศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจสา บอกโดยวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พึงสาธยายด้วยวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจสา (วิธีการสาธยายด้วยวาจา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสา (วิธีการสาธยายด้วยใจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วณฺณโตทิ (กำหนดโดยสี เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อที่ควรทราบก่อนจะบอกอุคคหโกศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโกศล ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโดยลำดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโดยไม่รีบด่วน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโดยไม่ช้าเกินไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโดยห้ามความฟุ้งซ่าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโดยการก้าวล่วงบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการโดยการปล่อยลำดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การอุปมาและอุปมัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โดยอัปปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โดยสุตตันตะ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิจิตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีติภาวสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌังคโกสัลลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เกสา (ผมทั้งหลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. โลมา (ขนทั้งหลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. นขา (เล็บทั้งหลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. ทนฺตา (ฟันทั้งหลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. ตโจ (หนัง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มํสํ (เนื้อ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. นหารู (เอ็นทั้งหลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. อฏฺฐี (กระดูกทั้งหลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. อฏฺฐิมิญฺชํ (เยื่อในกระดูก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. วกฺกํ (ไต โบราณว่า ม้าม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. หทยํ (เนื้อหัวใจ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. ยกนํ (ตับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. กิโลมกํ (พังผืด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. ปิหกํ (ม้าม โบราณว่า ไต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. ปปฺผาสํ (ปอด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. อนฺตํ (ไส้ใหญ่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. อนฺตคุณํ (ไส้น้อย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. อุทริยํ (อาหารใหม่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. กรีสํ (อาหารเก่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. มตฺถลุงฺคํ (มันสมอง)๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. ปิตฺตํ (น้ำดี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. เสมฺหํ (เสมหะ หรือ เสลด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. ปุพฺโพ (น้ำเหลือง น้ำหนอง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. โลหิตํ (โลหิต เลือด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. เสโท (เหงื่อ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. เมโท (มันข้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. อสฺสุ (น้ำตา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘. วสา (มันเหลว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙. เขโฬ (น้ำลาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐. สิงฺฆานิกา (น้ำมูก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑. ลสิกา (ไขข้อ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒. มุตฺตํ (น้ำมูตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมฐานกถา ว่าด้วยอำนาจสาธารณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมื่อบอกกำหนดจำกัดจะเป็นโทษอย่างไร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาจารย์พึงบอกอย่างไร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การปรากฏแห่งโกฏฐาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ในข้อนั้นพึงทราบวิธีการสาธยายโดยหัวข้อมนสิการ ดังนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อนี้ พึงทราบความอุปมา ดังนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อนี้ พึงทราบความอุปมานั้นนั่นแหละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้เป็นไปโดยสิ้นเชิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าโดยนิมิตเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเวทนานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจิตตานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาธัมมานุปัสสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานีวรณปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโพชฌังคปัพพะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิริยสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปีติสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเปกขาสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. สัมมัปปธานวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อาสวโคจฉกวีสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัมมัปปธานวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาตามพระบาลีนิทเทสวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉันทนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิริยนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตปัคคหนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยกถาพระบาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อีกเรื่องหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในโลกิยสัมมัปปธานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แต่เมื่อว่าโดยอำนาจแห่งภพแล้ว โสดาปัตติมรรค ย่อมออก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไปจากอบายภูมิ. สกทาคามิมรรค ย่อมออกไปจากสุคติภพบางส่วน. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. อิทธิปาทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉันทิทธิบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิริยิทธิบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตติทธิบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีมังสิทธิบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑,๑๒,๑๓, อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอิทธิปาทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมฐานอันถึงซึ่งที่สุดของภิกษุ ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. โพชฌังควิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ ในที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโพชฌังควิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ นัยที่หนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิริยสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปีติสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเปกขาสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ นัยที่สอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงค์ ๗ นัยที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. มัคควิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐังคิกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจังคิกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐังคิกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจังคิกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกโตปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเยกกปุจฉาวิสัชนานัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,๑๑ , ๑๒. จูฬันตรทุกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามัคควิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยมรรคมีองค์ ๘ นัยที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรค ๘ ในกถาวัตถุปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. ฌานวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุศลฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุศลฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตตรกุศลฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตตรกุศลฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปากฌานปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตตรวิปากฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตตรวิปากฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิริยาฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิริยาฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา-ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาฌานวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนามาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมาติกาปทนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขุนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิโมกขสังวรนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาจารนิทเทส๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอิริยาบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. อัปปมัญญาวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตาอัปปมัญญานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณาอัปปมัญญานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตาอัปปมัญญานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเบกขาอัปปมัญญานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตากุศลฌาน จตุกกนัย๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตากุศลฌาน ปัญจกนัย๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณากุศลฌาน จตุกกนัย๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณากุศลฌาน ปัญจกนัย๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตากุศลฌาน จตุกกนัย๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตากุศลฌาน ปัญจกนัย๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเบกขากุศลฌาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตาวิปากฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตาวิปากฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณาวิปากฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณาวิปากฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตาวิปากฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตาวิปากฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเบกขาวิปากฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตากิริยาฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตากิริยาฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณากิริยฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณากิริยาฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตากิริยาฌาน จตุกกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตากิริยาฌาน ปัญจกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเบกขากิริยาฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาววิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัปปมัญญาวิภังคนินิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตาอัปปมัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณาอัปปมัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตาอัปปมัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเบกขาอัปปมัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. สิกขาปทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกสิกขาบท ๕ ด้วยกามาวจรกุศลจิต ๘ นัยที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นสิกขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา - ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑, ๑๒, ๑๓. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสิกขาปทวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาชนียบท (การจำแนกบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาณาติบาต มีโทษ ดังนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุสาวาท มีโทษ ดังนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การดื่มสุรา มีโทษ ดังนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเป็นสิกขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปเภทวาระ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. สัจจวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เหตุวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. ธรรมวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. ปัจจยาการวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. ปริยัตติธรรมวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยกามาวจรกุศลจิต ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยรูปาวจรกุศลจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยอรูปาวจรกุศลจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยโลกุตตรกุศลจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๔ ด้วยอกุศลจิต ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยกามาวจรวิบากจิต ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยรูปาวจรวิบากจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอรูปาวจรวิบากจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยโลกุตตรวิบาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอกุศลวิบากจิต ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยอเหตุกกิริยาจิต ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจกปฏิสัมภิทา ๓ ด้วยกิริยาจิต ๓๑ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหาปุจฉกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาปุจฉา - ทุกมาติกาปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑,๒. เหตุโคจฉกวิสัชนาและจูฬันตรทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปฏิสัมภิทาวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาสุตตันตภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า อัตถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า ธัมมะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า ธัมมนิรุตติ (ภาษาของสภาวะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาษามคธเป็นภาษาทั่วไปของสัตว์โลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาอภิธรรมภาชนีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิสัมภิทา ๓ (เว้นธัมมะ)๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนาปัญหาปุจฉะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. ญาณวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจก - ฉักก - สัตตก - อัฏฐก - นวกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉักกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาญาณวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายบทมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกำลังกายของพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกำลังแห่งญาณของพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลัง ๑๐ ของพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังของพระตถาคตข้อที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังของพระตถาคตข้อที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังของพระตถาคตข้อที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังของพระตถาคตข้อที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังของพระตถาคตข้อที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังของพระตถาคตข้อที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังพระตถาคตข้อที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรณนากำลังพระตถาคตข้อที่ ๘, ๙, ๑๐. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเอกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุแห่งการฝัน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาทุกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งอรรถกถาอันเป็นบาลีมุตตกะ นัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งอรรถกถาอันเป็นบาลีมุตตกะ อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาติกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จินตามยปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งหีนกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งอุกกัฏฐกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งศิลปะทั้ง ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสุตมยปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายภาวนามยปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายทานมยปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสีลมยปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย อธิสีลปัญญา เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย อายโกศล เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจตุกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ญาณวัตถุหมวด ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย มัคคสมังคิญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ธัมมญาณ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย หานคามินีปัญญา เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายปฏิปทาปัญญา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอารัมมณปัญญา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย มัคคสมังคิญาณ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปัญจกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสัมมาสมาธิมีฌาน ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิในอรหัตผล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในคำว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาฉักกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัตตกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัฏฐกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานวกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาทสกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณวัตถุหมวด ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกำลังที่ ๑ของพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัย ว่าโดยกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัย ว่าโดยทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัย ว่าโดยการตั้งอยู่ตลอดกัป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัย ว่าโดยปากะ คือ ผลของกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัย ว่าโดยสาธารณะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายโลกธาตุ พุทธเกษตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรินิพพาน ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิลินทปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายการบังเกิดขึ้นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายหญิงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกายทุจจริตเป็นต้น ไม่เกิดผลน่าปรารถนาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจจริตเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกำลังที่ ๒ ของพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกรรมสมาทานอันเป็นบาป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกรรมสมาทานอันเป็นกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้าทีปราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเถระ ชื่อว่า มหาโสณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวัตตัพพกนิโครธเถระ* [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้ากูฏกัณณราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยอำมาตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมในปฏิสัมภิทามรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณอันเป็นกำลังข้อที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกำลังข้อที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกำลังข้อที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกำลังข้อที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาสยะของสัตว์ผู้ไม่อาศัยวัฏฏะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถ้อยคำของอาจารทั้งหลาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนิทเทสแห่งอนุสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนิทเทสแห่งจริต เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนิทเทสแห่งภัพพบุคคลและอภัพพบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณที่กำลังข้อที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสมาธิ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณเป็นกำลังข้อที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณเป็นกำลังข้อที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณเป็นกำลังข้อที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉักกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉักกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐารสกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาขุททกวัตถุวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกำหนดบทมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดแม่บท (มาติกา)) ในขุททกวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเอกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมาติกาหมวดหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในชาติ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความไม่มีโรค เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาโดยความเป็นหนุ่มสาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในชีวิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในลาภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในสักการะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความทำความเคารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความเป็นหัวหน้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในบริวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในโภคสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในวรรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในการศึกษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในปฏิภาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในรัตตัญญู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในการถือบิณฑบาตเป็นวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความไม่มีใครดูหมิ่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในอิริยาบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในยศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในศีลปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความมีทรวดทรงสูง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความมีทรวดทรงสันทัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความมีทรวดทรงงาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความมัวเมาในความมีร่างกายบริบูรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปมาทนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายความประมาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถัมภนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายความหัวดื้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สารัมภนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายความแข่งดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตริจฉตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายความอยากได้เกินประมาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องของผู้มีความโลภเกินประมาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบุตรเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอำมาตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหิจฉตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความมักมาก หรือความหิวกระหาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุหนุ่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปิจฉตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายความปรารถนาลามก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอรหันต์ตุ่มน้ำ (จาฏิอรหันต์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอรหันต์ย่านไทร (ปาโรหอรหันต์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิงคนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การพูดทิ่มแทง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตินติณนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การพูดเกียดกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จาปัลยนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การชอบตกแต่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสภาควุตตินิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความประพฤติไม่สมควร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรตินิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความไม่ยินดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตันทีนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความโงกง่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชัมภิตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความบิดกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัตตสัมมทนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายความเมาอาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุหนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความหลอกลวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องความหลอกลวง กล่าวด้วยการซ่องเสพปัจจัย เป็นไฉน. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลปนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การพูดประจบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนมิตติกตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การแสดงนิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิปเปสิกตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การพูดติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลาเภนลาภังนิชิคิงสนตานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย การแลกเปลี่ยนลาภด้วยลาภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสยยมานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทิสมานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความสำคัญตนว่าเสมอเขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หีนมานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความสำคัญตนว่าเลวกว่าเขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มานาติมานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความถือตัว ความเย่อหยิ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิมานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความสำคัญว่าได้บรรลุธรรมวิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหานาคเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัสมิมานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความสำคัญว่า มีอัตตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉามานนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความถือตัวผิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาทุกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย มาติกาหมวดสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มายานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมายา ความเจ้าเล่ห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาเถยยนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย สาเถยยะ ความโอ้อวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาชชวนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย อนาชชวะ ความไม่ซื่อตรง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมัททวนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย อมัททวะ ความไม่อ่อนโยน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัญโญชนนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย สัญโญชน์ กิเลสเครื่องผูกไว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาติกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย มาติกาหมวด ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุจจริตนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ทุจจริต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอสนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย เอสนา การแสวงหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย วิธา๑ คือ การถือตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภยนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ภัย คือ ความกลัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตมนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ตมะ คือ อวิชชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคัณฐสมัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลัทธิแห่งนิครนถ์ หรือชีเปลือย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณสมัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลัทธิแห่งพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาชีวกสมัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลัทธิของอาชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสมนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ความทำให้ไม่สม่ำเสมอ คือ กิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัคคินิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย อัคคิ คือ ไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องการเผาผลาญของไฟ คือ ราคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกสัชชนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาทริยนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุมมัคคเสวนานิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายการเสพทางผิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจตุกกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ในนิทเทสแห่งมาติกาหมวด ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อคติคมนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปริเยสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยโวหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปัญจกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมาติกาหมวด ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษแห่งความไม่อดทน ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาฉักกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมาติกาหมวด ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉันทราคนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ฉันทราคะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัตตกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมาติกาหมวด ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐินิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัฏฐกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมาติกาหมวด ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตปฏิฆาตในโลกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานวกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย มาติกาหมวด ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหามูลธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาทสกนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย มาติกาหมวด ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาตัณหาวิจริตนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ตัณหาวิจริต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ในทิฏฐิคตนิทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. ธัมมหทยวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัพพสังคาหิกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปปัตตานุปปัตติวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตตระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริยาปันนาปริยาปันนวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชชมานาวิชชมานวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภุมมันตรวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปปาทกัมมอายุปมาณวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประมาณแห่งอายุของมนุษย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประมาณแห่งอายุของเทวดาเทียบกับมนุษย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประมาณแห่งอายุของรูปพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประมาณแห่งอายุของอรูปพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิญเญยยาทิวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารัมมณวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐาทิวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลติกาทิวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาติกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปากติกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทินนุปาทานิยติกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิตักกติกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปทุกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกิยทุกวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาธัมมหทยวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสัพพสังคาหิกวาระที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอุปปัตตานุปปัตติทัสสนวาระที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายปริยาปันนาปริยาปันนทัสสนวาระที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายวิชชมานาวิชชมานธัมมทัสสนวาระที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายทัสสนวาระที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอุปาทกัมมอายุปปมาณทัสสนวาระที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คหบดีมหาศาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์มหาศาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กษัตริย์มหาศาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอายุของมนุษย์และเทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิญเญยยาทิวาระที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสารัมมณานารัมมณาทิวาระที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายทัสสนวาระที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายทัสสนวาระที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]