เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 9 ภาค 1,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม 9 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย อปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททาลิวรรคที่ ๔๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททาลิเถราปทานที่ ๑ (๔๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการมุงมณฑปด้วยดอกรัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๒ (๔๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยแห่งการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณสูลกฉาทนิยเถรปทานที่ ๓ (๔๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซ้อนเป็นพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๑๑. - ๔๑๓.อรรถกถาภัททาลิวรรคที่ ๔๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มธุมังสทายกเถรปทานที่ ๔ (๔๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๑๔. อรรถกถามธุมังสทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคปัลลวกเถราปทานที่ ๕ (๔๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยกิ่งไม้กากะทิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกทีปิยเถราปทานที่ ๖ (๔๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการตามประทีปเป็นพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๔๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการถวายดอกไม้หนึ่งพก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยาคุทายกเถราปทานที่ ๘ array(๔๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวยาคู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙ (๔๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวสาลีหนึ่งแล่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำเตียงถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาภัททาลิวรรคที่ ๔๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกิมมัชชกเถราปทานที่ ๑ array(๔๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒ (๔๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓ (๔๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผ้าแห่งการแต่งอาสนะบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๔๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระทุ่ม ๗ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๔๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายหงอนไก่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเปรียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกธัมมสวนิยเถราปทานที่ ๗ (๔๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการฟังธรรมครั้งเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุจินติตเถราปทานที่ ๘ (๔๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวใหม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณณกิงกณยเถราปทานที่ ๙ ( ๔๒๙ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกะดึงทอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระโหลกน้ำเต้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกวิหาริวรรคที่ ๔๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการอยู่ป่าแต่ผู้เดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒ (๔๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเป่าสังข์เป็นพุทธบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๔๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในปาฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณัตถวิกเถราปทานที่ ๔ (๔๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุจฉขัณฑิกเถราปทานที่ ๕ (๔๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายท่อนอ้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลัมพทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันอ้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะกอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หรีตกิทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลสมอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพปิณฑิยเถราปทานที่ ๙ (๔๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกหว้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเอกวิหาริวรรคที่ ๔๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเภทกิวรรคที่ ๔๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเภทกพีชิยเถราปทานที่ ๑ (๔๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิเภทิกวรรคที่ ๔๕๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๔๑. อรรถกถาวิเภทิกมิญชิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกลทายกเถราปทานที่ ๒ (๔๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพุทรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓ (๔๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะตูม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔ (๔๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลรกฟ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๔๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖ (๔๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะกอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหาสนิกเถราปทานที่ ๗ (๔๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาทปีฐิยเถราปทานที่ ๘ (๔๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายตั่งรองเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทิยการกเถราปทานที่ ๙ (๔๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายไพรที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างเรือนไม้โพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิเภทกิวรรคที่ ๔๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชคติวรรคที่ ๔๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชคติทายกเถราปทานที่ ๑ (๔๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการพรวนดินโคนต้นโพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมรหัตถิยเถราปทานที่ ๒ (๔๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายกำหางนกยูง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหาสนพิชิยเถราปทานที่ ๓ (๔๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการพัดพุทธอาสน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณุกกธาริยเถราปทานที่ ๔ (๔๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทำคบเพลิงบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อักกมนทายกเถราปทานที่ ๕ (๔๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเหยียบนวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วนโกรัณฑิยเถรปทานที่ ๖ (๔๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหางช้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จบภาณวารที่ ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกฉัตติยจเถราปทานที่ ๗ (๔๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกั้นร่มถวายพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาติปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๔๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตติปัณณิยเถราปทานที่ ๙ (๔๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสัตตบรรณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาชคติวรรคที่ ๔๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๕๑. อรรถกถาชคติทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลปุปผิวรรคที่ ๔๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลกุสุมิยเถราปทานที่ ๑ (๔๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสาละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกปูชกเถราปทานที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกนิพพาปกเถราปทานที่ ๓ (๔๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการดับจิตกาธาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสตุทายกเถราปทานที่ ๔ (๔๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างสะพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๕ (๔๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวฏผลิยเถราปทานที่ ๖ (๔๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลพุชผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนสำมะลอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิลักขุผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม่มิลักขุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สยัมปฏิภาณิยเถราปทานที่ ๙ (๔๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการสดุดีพระพุทธเจ้าด้วยปฏิภาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตพยากรณิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการพยากรณ์นิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสาลปุปผิวรรคที่ ๔๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬมาลิยวรรคที่ ๔๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬมาลิยเถราปทานที่ ๑ (๔๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงดอกอ้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มณิปูชกเถราปทานที่ ๒ (๔๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก้วมณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานฬมาลิยวรรคที่ ๔๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อทานที่ ๑ และ ๒ ในวรรคที่ ๔๘ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกกาสติกเถราปทานที่ ๓ (๔๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการจุดคบเพลิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗๓. อรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุมนวีชนิยเถราปทานที่ ๕ (๔๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการพัดไม้โพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมมาสทายกเถราปทานที่SUP>๑ ๕ (๔๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมกุมมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสัฏฐกทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายสลากภัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗๖. อรรถกถากุสัฏฐกทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิริปุนนาคิยเถราปทานที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบุนนาคบูชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗๗. อรรถกถาคิริปุนนาคิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗๘. อรรถกถาวัลลิการผลทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙ (๔๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๗๖. อรรถกถาปานธิทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการขนทรายใส่ที่จงกรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๘๐. อรรถกถาปุฬินจังกมิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปังสุกูลวรรคที่ ๔๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปังสุกูลสัญญกเถราปทานที่ ๑ (๔๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผ้าบังสุกุลจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปังสุกูลวรรคที่ ๔๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธสัญญกเถราปทานที่ ๒ (๔๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการเกิดพุทธสัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๘๒. อรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิสทายกเถราปทานที่ ๓ (๔๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้าบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๘๓. อรรถกถาภิสทายกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔ (๔๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญพระพุทธญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕ (๔๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายแก่นจันทร์และดอกรัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุปูชกเถราปทานที่ ๖ (๔๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอปทานที่ ๔,๕ และ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗ (๔๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการก่อพระเจดีย์ทราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปุฬินุปปทากเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรณิยเถราปทานที่ ๘ ( ๔๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็นสะพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาตรณิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมรุจิเถราปทานที่ ๙ (๔๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความพอใจในธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔๘๙. อรรถกถาธรรมรุจิเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลมัณฑปิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสาลมัณฑปิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๔๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระดึงทอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปังสุกุลปูชกเถราปทานที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาบังสุกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๔๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาบังสุกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิงสุกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๔๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถาวายดอกทองกวาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทานที่ ๕ (๔๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าครึ่งผืน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายกากเปรียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำดื่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุฬินถูปิยเถราปทานที่ ๘ (๔๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการก่อเจดีย์ทราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬกุฏิกทายกเถราปทานที่ ๙ (๔๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสร้างกุฏิไม้อ้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๕๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะหาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กณิการวรรคที่ ๕๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๕๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกรรณิการ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปัตตทายกเถราปทานที่ ๒ (๕๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาสุมาริกผลทายกเถราปทานที่ ๒ (๕๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะรื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวฏผลิยเถราปทานที่ ๔ (๕๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จารผลิยเถราปทานที่ ๕ (๕๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะม่วงกะล่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๕๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะงั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัชเชลผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๕๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลรกฟ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อโมรผลิยเถราปทานที่ ๘ (๕๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตาลผลิยเถราปทานที่ ๙ (๕๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลตาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๕๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพร้าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลทายกวรรคที่ ๕๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุรัญชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๕๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลอัญชันขาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กปิฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒ (๔๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะขวิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกสุมพผลิยเถราปทานที่ ๓ (๔๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลสะคร้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๕๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกเกด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๕๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกากะทิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัชชปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๕๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรกฟ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๕๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอัญชันเขียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โฆสสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๕๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัพพผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๕๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทุมธาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๕๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณทายกวรรคที่ ๕๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑ (๕๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวจจกทายกเถราปทานที่ ๒ (๕๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายวัจจกุฎี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๕๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔ (๕๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายยาหยอดตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุปฏทายกเถราปทานที่ ๕ (๕๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเนื้อดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ (๕๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้เท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗ (๕๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกอัญชันเขียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๘ (๕๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานโพธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๕๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการถวายแฟง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุคันธเถราปทานที่ ๑๐ (๕๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระรัตนตรัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัจจายนวรรคที่ ๕๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑ (๕๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากัจจายนวรรคที่ ๕๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๑. อรรถกถากัจจายนเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วักกลิเถราปทานที่ ๒ (๕๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๒. อรรถกถาวักกลิเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากัปปิยเถราปทานที่ ๓ (๕๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของมหากัปปินเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๓. อรรถกถามหากัปปินเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔ (๔๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๔. อรรถกถาทัพพมัลลปุตตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕ (๕๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๕. อรรถกถากุมารกัสสปเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหิยเถราปทานที่ ๖ (๕๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพกรรมของพระพาหิยเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๖. อรรถกถาพาหิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗ (๕๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๗. อรรถกถามหาโกฏฐิกฺเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุรุเวทกัสสปเถราปทานที่ ๘ (๕๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๘. อรรถกถาอุรุเวลกัสสปเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราธเถราปทานที่ ๙ (๕๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระราธเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๓๔. อรรถกถาราธเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐ (๕๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโมฆราชเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททิยวรรคที่ ๕๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑ (๕๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระลกุณฏกเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททิยาวรรคที่ ๕๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๑. อรรถกถาลกุณฏกภัททิยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒ (๒๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๒. อรรถกถากังขาเรวตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีวลิเถราปทานที่ ๓ (๕๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระสีวลิเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๓. อรรถกถาสีวลิเถรปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วังคีสเถราปทานที่ ๔ (๕๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๔. อรรถกถาวังคีสเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทกเถราปทานที่ ๕ (๕๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระนันทกเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๕. อรรถกถานันทกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖ (๕๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๖. อรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภยเถราปทานที่ ๗ (๕๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอภยเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๗. อรรถกถาอภยเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลมสติยเถราปทานที่ ๘ (๕๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๘. อรรถกถาโลมกังคิยเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วนวัจฉเถราปทานที่ ๙ (๕๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๔๙. อรรถกถาวนวัจฉเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสุคันธเถราปทานที่ ๑๐ (๕๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๐. อรรถกถาจูฬสุคันธเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคที่ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยสวรรคที่ ๕๖๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยสเถราปทานที่ ๑ (๕๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระยสเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยศวรรคที่ ๕๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๑.อรรถกถาสเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นทีกัสสปเถราปทานที่ ๒ (๕๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระนทีกัสสปเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๒. อรรถกถานทีกัสสปเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คยากัสสปเถราปทานที่ ๓ (๕๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระคยากัสสปเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๓. อรรถกถาคยากัสสปเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิมิลเถราปทานที่ ๔ (๕๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระกิมิลเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๔. อรรถกถากิมิลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชชีปุตตเถราปทานที่ ๕(๕๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระวัชชีปุตตเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๕. อรรถกถาวัชชีปุตตเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุตตรเถราปทานที่ ๖ (๕๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุตตรเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๖. อรรถกถาอุตตรเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปรอุตตรเถราปทาน ๗ (๕๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอปรอุตตรเถระ[ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๗. อรรถกถาอปรอุตตรเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททชิเถราปทานที่ ๘ (๕๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระภัททชิเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๘. อรรถกถาภัททชิเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิวกเถราปทานที่ ๙ (๕๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระสิวกเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๕๙. อรรถกถาสิวกเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปวาน๑เถราปทานที่ ๑๐ (๕๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุปวานเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๖๐. อรรถกถาอุปวานเถราปทาน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รัฐปาลเถราปทานที่ ๑๑ (๕๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระรัฐปาลเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕๖๑. อรรถกถารัฐปาลเถราปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เถรีอุปทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุเมธาวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุเมธาเถรีอปทานที่ ๑ (๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมขลทายิกาเถรีอปทานที่ ๒ (๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าผลแห่งการถวายสายสะอิ้งสร้างพระสถูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัณฑปทายิการเถรีอปทานที่ ๓ (๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการสร้างมณฑปถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังกมนทาเถรีอปทานที่ ๔ (๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลแห่งการอุทิศร่างกายเป็นสะพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬาลิกาเถรีอปทานที่ ๕ (๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายดอกอ้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปิณฑปาตทายิกาเถรีอปทานที่ ๖ (๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายข้าวผสมน้ำนม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถรีอปทานที่ ๗ (๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายภิกษา ๑ ทัพพี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตอุปลมาลิกาเถรีอปทานที่ ๘ (๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายดอกอุบล ๗ ดอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจทีปิกาเถรีอปทานที่ ๙ (๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายประทีป ๕ ดวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกทายิกาเถรีอปทานที่ ๑๐ (๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกุโปสถวรรค ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกุโปสถิกาเถรีอปทานที่ ๑ (๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการรักษาอุโบสถศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลฬปุปผิกาเถรีอปทานที่ ๒ (๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายดอกช้างน้าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมทกทายิกาเถรีอปานที่ ๓ (๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายขนมต้ม ๓ ชิ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาสนทายิกาเถรีอปทานที่ ๔ (๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายอาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญฐจทีปทยิกาเถรีอปทานที่ ๕ (๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายประทีป ๕ ดวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬมาลิกาเถรีอปทาน ๖ (๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการบูชาด้วยดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทานที่ ๗ (๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพจริยาของพระมหาปาชาบดีโคตมีเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขมาเถรีอปทานที่ ๘ (๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระเขมาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบลวรรณาเถรีอปทานที่ ๙ (๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏาจาราเถรีอปทานที่ ๑๐ (๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพจริยาของพระปฏาจาราเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุณฑลเกสวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุณฑลเกสีเถรีอปทานที่ ๑ (๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิสาโคตมีเถรีอปทานที่ ๒ (๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมทินนาเถรีอปทานที่ ๓ (๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกุลาเถรีอปทานที่ ๔ (๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการถวายน้ำมันตามประทีปบูชาพระพุทธเจดีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทาเถรีอปทานที่ ๕ (๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระนันทาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณาเถรีอปทานที่ ๖ array(๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระโสณาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัททกาปิลานีเถรีอปทานที่ ๗ array(๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระภัททกาปิลานีเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยโสธราเถรีอปทานที่ ๘ array(๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสสหัสสเถรีอปทานที่ ๙ (๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรี ๑๐,๐๐๐ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐารสหัสสเถรีอปทานที่ ๑๐ (๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีอปทานที่ ๑ (๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระขัตติยกัญญาเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีอปทานที่ ๒ (๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระพราหมณกัญญาเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปปลทายิกาเถรีอปทานที่ ๓ (๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิงคาลมาตาเถรีอปทานที่ ๔ (๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุกกาเถรีอปทานที่ ๕ (๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิรูปนันทาเถรีอปทานที่ ๖ (๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัฑฒกาสีเถรีอปทานที่ ๗ (๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุณณิกาเถรีอปทานที่ ๘ (๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัมพปาลีเถรีอปทานที่ ๙ (๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑เสลาเถรีอปทานที่ ๑๐ (๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุพจริยาของพระเสลาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]