เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 2,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย ชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่ม ๔ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหานิบาตชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เตมิยชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหานิบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตมิยชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มหาชนกชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหานิบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาชนกชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. สุวรรณสามชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหานิบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุวรรณสามชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เนมิราชชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระเจ้าเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหานิบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนมิราชชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. มโหสถชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหานิบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโหสถชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมชาดกที่มีในเล่มนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]