เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 4,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 4,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตอนที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มลวรรคที่ ๑๘๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมลทิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. มลวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ array(๑๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโคฆาตก์สั่งให้ภรรยาปิ้งเนื้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายโคฆาตก์ตัดลิ้นโคมาปิ้งบริโภค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุตรนายโคฆาตก์หนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลูกทำบุญให้พ่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกบุตรถวายทานอีก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง array(๑๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ทำความเกื้อกูลแก่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์สร้างมณฑปและศาลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระติสสเถระ array(๑๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระติสสะมอบผ้าสาฎกเนื้อหยาบให้พี่สาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเตรียมจะตัดจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระห่วงใยในจีวร ตายแล้วเกิดเป็นเล็น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดารับสั่งไม่ให้แจกจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดารับสั่งให้แจกจีวรของพระติสสเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหาทำให้สัตว์ถึงความพินาศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ array(๑๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระไม่สามารถแสดงธรรมได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมคูถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระโลฬุทายี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง array(๑๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามีละอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตรีเปรียบเหมือนของ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี array(๑๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจูฬสารีได้โภชนะเพระทำเวชกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ตั้งอยู่ในอเนสนกรรมเป็นอยู่ง่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน array(๑๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงตัดสิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ array(๑๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระติสสะนินทาชนอื่นแต่ชมเชยญาติของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุสอบสวนฐานะของพระติสสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จับโกหกได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระติสสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน array(๑๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี array(๑๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่ได้นามว่าเมณฑกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของท่านเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีประสบฉาตกภัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีถวายภัตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทั้ง ๕ คนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์ของการถวายทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีและคณะไปเกิดที่ภัททิยนคร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ array(๑๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณวิเศษให้เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก array(๑๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของสุภัททะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของสุภัททะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมัฏฐวรรคที่ ๑๙๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอรรถกถาคดีที่ชอบธรรมของนักปราชญ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. ธัมมัฏฐวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย array(๑๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุเห็นมหาอำมาตย์รับสินบน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะบุคคลผู้ตั้งอยู่และไม่ตั้งอยู่ในธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ array(๑๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุฉัพพัคคีย์ทำโรงภัตให้อากูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ array(๑๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเทวดาให้สาธุแก่เทศนาของพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเทวดาไม่ให้สาธุการแก่เทศนาของภิกษุ ๒ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุติเตียนเทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ array(๑๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุเห็นพระเถระเข้าใจว่าเป็นสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะเถระและมิใช่เถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องภิกษุมากรูป array(๑๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ array(๑๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระหัตถกะพูดอวดดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะสมณะและผู้มิใช่สมณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง array(๒๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์อยากให้พระศาสดาเรียกตนว่าภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะภิกษุและผู้มิใช่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องเดียรถีย์ array(๒๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่ทรงอนุญาตอนุโมทนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์ติเตียนพุทธสาวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะมุนีและผู้ไม่ใช่มุนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ array(๒๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรานเบ็ดต้องการให้พระศาสดาตรัสเรียกตนว่าอริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะผู้เป็นอริยะและไม่ใช่อริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป array(๒๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรควรรคที่ ๒๐๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. มรรควรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป array(๒๐๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุพูดถึงทางที่ตนเที่ยวไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยมรรคเป็นทางให้พ้นทุกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก array(๒๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุเรียนกัมมัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทางแห่งความหมดจด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก จบ. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ array(๒๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุประสงค์จะกราบทูลคุณที่ตนได [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความไม่รู้จักกาลให้เกิดความเดือดร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงชาดกในเรื่องไม่รู้จักกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องสูกรเปรต array(๒๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสรับรอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของสูกรเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ array(๒๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รู้มากแต่เอาตัวไม่รอด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีขจัดมานะของพระโปฐิละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโปฐิละหมดมานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโปฐิละปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพระเถระแก่ array(๒๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกกุฏุมพีละฆราวาสออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุแก่ร้องไห้รำพันถึงอุบาสิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสกากชาดกแก่ภิกษุทั้งหลาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ array(๒๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาณพบวชแล้วได้กัมมัฏฐานไม่ถูกอัธยาศัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะแก่ภิกษุนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุนั้นสำเร็จคุณวิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จงตัดความเยื่อใย เจริญทางสงบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก array(๒๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พ่อค้าไม่ทราบความตายที่จะมาถึงตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนเขลาย่อมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องนางกิสาโคตมี array(๒๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความตายเป็นของเที่ยง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัจจุย่อมพานระไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องนางปฏาจารา array(๒๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่มีใครต้านทานมัจจุได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณณกวรรคที่ ๒๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยหมวดเบ็ดเตล็ด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. ปกิณณกวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ array(๒๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกิดภัย ๓ อย่างในเมืองไพศาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวเมืองไพศาลีให้ไปทูลเชิญพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวเมืองไพศาลีจัดการต้อนรับพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้ำมนต์แห่งพระปริตรมีอำนาจมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกพระยานาคทำการบูชาพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าพิมพิสารให้เตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสุสิมมาณพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์แห่งการบริจาคสุขพอประมาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ array(๒๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แม่ไก่ผูกอาฆาตในนางกุมาริกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การจองเวรกันให้เกิดทุกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ array(๒๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุละเลยสมณกิจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงตำหนิโทษแล้วเทศนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ array(๒๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาคันตุกภิกษุเข้าเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (พระคาถาที่ ๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ array(๒๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กสองคนเล่นขลุบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่ากับบิดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญพุทธานุสสติป้องกันอมนุษย์ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมนุษย์รักษาและบำรุงเด็กผู้นอนในป่าคนเดียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กถูกไต่สวน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร array(๒๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงกึกก้องเป็นปรปักษ์ต่อสมณเพศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดากล่าวคาถาให้เกิดความสังเวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงทุกข์ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องจิตตคฤหบดี array(๒๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่จิตตคฤหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา array(๒๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองเศรษฐีทำกติกาต่อกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเศรษฐีขอนางจูฬสุภัททาเพื่อบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พ่อผัวให้นางจูฬสุภัททาไหว้ชีเปลือย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลูกสะใภ้บอกสมณภาพแก่แม่ผัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางจูฬสุภัททานิมนต์ภิกษุสงฆ์ฉันอาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสสุกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี array(๒๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุทูลเรื่องพระเถระแด่พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุพึงเป็นผู้สงัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิรยวรรค๑ที่ ๒๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผู้มีธรรมเลวไปนรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. นิรยวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องนางปริยาชิกาชื่อสุนทรี array(๒๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์คิดตัดลาภสักการะพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์ให้นางสุนทรี ทำลายพระเกียรติพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุถูกพวกเดียรถีย์หาว่าฆ่านางสุนทรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกฆ่านางสุนทรีถูกประหารชีวิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน array(๒๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแต่ร่างกระดูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา array(๒๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเห็นแก่ท้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ array(๒๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขมกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ ถูกจับถึง ๓ ครั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของนายเขมกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องภิกษุว่ายาก array(๒๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุเด็ดหญ้าแล้วสงสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่บุคคลทำย่อหย่อนไม่มีผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องหญิงขี้หึง array(๒๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงขี้หึงทำกรรมชั่วแล้วคิดปกปิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ array(๒๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องนิครนถ์ array(๒๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกนิครนถ์โต้วาทะกับพวกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้สมาทานผิดย่อมถึงทุคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ array(๒๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุตรพวกเดียรถีย์สอนบุตรไม่ให้ไหว้สมณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุตรพวกเดียรถีย์นับถือพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเห็นเป็นเหตุให้สัตว์ไปทุคติและสุคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาควรรค๑ที่ ๒๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความอดกลั้นต่อคำลวงเกินเหมือนช้างทนลูกศร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. นาควรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องของพระองค์ array(๒๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐิด่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอานนท์ทูลให้เสด็จไปนครอื่นก็ไม่เสด็จไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงอดกลั้นคำล่วงเกินได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง array(๒๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ควาญช้างฝึกช้างให้ดีได้เพราะได้นัยจากภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ที่ไม่เคยไปได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า array(๒๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุตรบำรุงบิดาเพราะอยากได้สมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์เที่ยวขอทานเขากิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาให้พราหมณ์เรียนคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ได้อุบายดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์คิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บำรุงมารดาบิดาเป็นมงคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล array(๒๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าปเสนทิโกศลง่วงเพราะเสวยจุเกินไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทากินจุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องสานุสามเณร array(๒๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สานุสามเณรประกาศธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยักษิณีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยักษิณีเข้าสิงกายสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาคร่ำครวญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ array(๒๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช้างของพระเจ้าโกศลติดหล่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องสัมพหุลภิกษุ array(๒๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยากเข้าเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช้างปาลิไลยกะจับไม้จะตีพระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เที่ยวไปคนเดียวดีกว่าไปกับเพื่อนชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘.เรื่องมาร array(๒๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารทูลให้พระศาสดาทรงครองราชสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสถามเหตุที่มารทูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหาวรรคที่ ๒๔๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยตัณหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. ตัณหาวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ array(๒๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองพี่น้องออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้องชายเมาในคันถธุระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้องชายไม่เชื่อพี่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้องชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจรเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจของศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกูลชาวประมง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กปิละเกิดเป็นปลาใหญ่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องนางลูกสุกร array(๒๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราคตัณหาให้โทษมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ array(๒๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เธอสึกออกไปทำโจรกรรมเลี้ยงชีพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกมนุษย์ประหลาดใจเพราะเห็นเขาไม่กลัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องเรือนจำ array(๒๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจำนึกแปลกใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เครื่องจองจำคือกิเลสตัดได้ยากยิ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงเครื่องจองจำ ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระนางเขมา array(๒๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หนามบ่งหนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ในร่างกายนี้ไม่มีสาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน array(๒๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเสนรักใคร่หญิงนักฟ้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเสนได้นางนักฟ้อนสมประสงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเสนแสดงศิลปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเสนแสดงศิลปะแก่พระมหาโมคคัลลานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องจุฬธนุคคหบัณฑิต array(๒๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุหนุ่มรักใคร่หญิงรุ่นสาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุหนุ่มถูกนำตัวไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุ่มนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องมาร array(๒๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารแปลงเป็นช้างรัดกระหม่อนพระราหุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องอุปกาชีวก array(๒๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช array(๒๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญหา ๔ ข้อของเทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาพากันไปถามปัญหาท้าวมหาราชทั้ง ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะทรงพาพวกเทวดาไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแก้ปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่บุตร array(๒๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติครั้งยังมีชีวิตของอปุตตกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรุปกรรมและผลแห่งกรรมของเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โภคะย่อมฆ่าคนผู้ทรามปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร array(๒๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขุวรรค๑ที่ ๒๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทางเดินของภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. ภิกขุวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป array(๒๕๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๕ รูปรักษาทวารต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแก้ความเข้าใจผิดขอภิกษุ ๕ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรืองภิกษุฆ่าหงส์ array(๒๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองสหายออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุรูปหนึ่งดีดตาหงส์ด้วยก้อนกรวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุทั้งหลายติเตียนแล้วทูลแด่พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาประทานโอวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศีล ๕ ชื่อกุรุธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แคว้นกาลิงคะเกิดฝนแล้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้ากาลิงคะทรงรักษากุรุธรรมฝนจึงตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ array(๒๕๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโกกาลิกะเกิดในนรกเพราะด่าพระอัครสาวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หงส์สองตัวพาเต่าผู้สหายไปถ้ำของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เต่าหลุดจากท่อนไม้ที่คาบตกลงตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การพูดมากไม่ถูกเวลาให้โทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ array(๒๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระภิกษุปรึกษาเรื่องปรินพพานของพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระธรรมารามะไม่เกี่ยวข้องด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสนารับสั่งให้หาตัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง array(๒๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัตเพราะเห็นแก่ลาภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเท่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องปัญจัคคทายกพราหมณ์ array(๒๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่พราหมณ์ได้ชื่อว่าปัญจัคคทายก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณ์และภรรยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์เห็นพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ถวายภัตแด่พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์เลื่อมใสพระดำรัสของพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนผู้ไม่กำหนัดไม่ติดในนามรูปชื่อว่าภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ array(๒๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติพระโสณกุฏิกัณณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโสณะทูลขอพร ๕ ประการกะพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกโจรเข้าปล้นเรือนมหาอุบาสิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกโจรเลื่อมใสขอบวชกะพระโสณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป array(๒๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพยายามให้หลุดพ้นจากวัฏทุกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระสันตกายเถระ array(๒๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเคยเกิดเป็นราชสีห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรเป็นผู้สงบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ array(๒๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุมีอุบายสอนตนเองย่อมระงับความกระสัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรเป็นผู้เตือนตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระวักกลิเถระ array(๒๖๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องสุมนสามเณร array(๒๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระอนุรุทธะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติพระอนุรุทธะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระระลึกถึงสหายเก่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่รับวัตถุกลับได้สามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระปรารภความเพียรเสมอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรต่อสู้กับพระยานาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระยานาคแพ้สามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระยานาคพูดเท็จแต่สามเณรไม่พูดเท็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระยานาคขอขมาสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุล้อเลียนสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงทำคุณของสามเณรให้ปรากฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมบัติย่อมสำเร็จแก่เด็ก ๆ ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณวรรค๑ที่ ๒๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคุณธรรมของผู้เป็นพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. พราหมณวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก array(๒๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ยินดีต่อวาทะนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุมากรูป array(๒๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรทูลถามปัญหาเพื่อพวกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องมาร array(๒๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารปลอมตัวทูลถามเรื่องฝั่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง array(๒๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ทูลถามเรื่องพราหมณ์กะพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระอานนทเถระ array(๒๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รัศมีของวัตถุ ๕ อย่างต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง array(๒๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์บวชนอกพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ array(๒๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี array(๒๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนที่ควรเรียกว่าพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ array(๒๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผู้อาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์ array(๒๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชฎิลต้องการให้ตรัสเรียกตนว่าพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะแห่งพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์ array(๒๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ลวงเอาสิ่งของของชาวเมือง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี array(๒๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางโคตมีเห็นท้าวสักกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางกิสาโคตมีเลิศทางทรงผ้าบังสุกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง array(๒๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์เข้าเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะแห่งพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. เรื่องอุคคเสน array(๒๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอรหันต์ย่อมไม่กลัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน array(๒๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์สองคนเอาโคแข่งขันกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ควรตัดชะเนาะและเชือกภายใน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ array(๒๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางธนัญชานีถูกด่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ ๔ คนบรรลุพระอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเป็นที่พึ่งของมหาชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ array(๒๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระสละทรัพย์ออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี array(๒๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาชนเข้าใจว่าพระขีณาสพยินดีกามสุข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่ติดอยู่ในกาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง array(๒๘๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทาสของพราหมณ์หนีไปบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี array(๒๘๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเขมาภิกษุณีพบท้าวสักกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะแห่งพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา array(๒๘๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพดากลัวผู้มีศีลบริสุทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพยดาคิดอบายให้ภิกษุไปจากที่นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องร้อนใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง array(๒๘๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุเดินทางร่วมกับหญิงแม้ไม่รู้ก็มีโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตีแต่ไม่โกรธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพแม้ถูกตีก็ไม่โกรธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๓. เรื่องสามเณร array(๒๘๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แม้อัครสาวกทั้งสองก็ไม่เป็นที่พอใจของพราหมณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะปลอมเป็นพราหมณ์แก่มาทรมานพราหมณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกสามเณรเล่าเรื่องที่ถูกทรมาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ array(๒๘๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปันถกะขับไล่พระผู้น้องชายจากวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ array(๒๘๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปิลินทวัจฉะใช้วาทะว่าคนถ่อยจนติดปาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง array(๒๘๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพถือเอาของคนอื่นด้วยบังสุกุลสัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่ถือเอาของคนอื่นด้วยเจตนาขโมย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ array(๒๙๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุเข้าใจว่าพระสารีบุตรยังมีตัณหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเปลื้องความเข้าใจผิดของพวกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ array(๒๙๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ array(๒๙๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพไม่มีบุญและบาป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ array(๒๙๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระจันทาภะเคยเป็นพ่อค้าไม้จันทร์แดง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์การบูชาด้วยไม้จันทร์แดง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระขีณาสพกล่าวแต่คำจริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ array(๒๙๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางสุปปวาสาทรงอดกลั้นทุกข์ได้ด้วยวิตก ๓ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโอรสได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ array(๒๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุลบุตรออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงแพศยารับอาสาจะให้พระเถระสึกให้ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงแพศยาออกอุบายเกลี้ยกล่อมพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงแพศยาแสดงอาการ ๔๐ อย่าง เกี้ยวพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระชนะหญิงแพศยาเพราะอาศัยพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเป็นที่พึ่งของพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๓.เรื่องพระโชติกเถระ array(๒๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของสองพี่น้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้องชาวถวายอ้อยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พี่ชายเลื่อมใสขออนุโมทนาส่วนบุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองพี่น้องได้เกิดร่วมกันอีกในชาติต่อมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พี่ชายลาน้องชายออกบวชแล้วได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น้องชายสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขาตั้งการรักษารัตนะที่โปรยไว้รอบพระคันธกุฎี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์มิจฉาทิฏฐิลักแก้วมณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปราชิตกุฎุมพีเกิดเป็นโชติกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะเสด็จมานิรมิตสมบัติให้โชติเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานฉัตรตั้งให้เป็นเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาชนต่างแตกตื่นมาชมสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าพิมพิสารมีพระประสงค์จะชมปราสาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอชาตศัตรูทรงน้อยพระทัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาประทับเสวยในบ้านโชติกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงสนทนากับเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยาเศรษฐีน้อยใจที่ยังมีผู้ใหญ่กว่าตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยาเศรษฐีน้ำตาไหล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กชฎิละถูกมารดาเอาลอยน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิง ๒ คนเถียงกันเพราะเด็กชฎิละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่เด็กนั้นได้รับตั้งชื่อว่าชฎิละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากัจจายนะรับเด็กไปมอบให้อุปัฏฐาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพดาช่วยให้เด็กขายของได้หมด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชฎิลกุมารได้เป็นเศรษฐีเพราะภูเขาทองผุดใกล้เรือน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชฎิลเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่เสมอกับตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกบุรุษพบเมณฑกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชฏิลเศรษฐีให้สืบเสาะเป็นครั้งที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกบุรุษพบโชติกเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของชฎิลเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชฎิลเศรษฐีออกบวชได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าอชาตศัตรูจะยึดเอาบ้านเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงถอดแหวนไม่ออก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีสลดใจใคร่จะบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุเข้าใจว่าพระเถระอวดอุตริมนุสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ array(๒๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นักฟ้อนออกบวชได้บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒ array(๒๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ละความยินดีและไม่ยินดีได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ array(๒๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วังคีสพราหมณ์เป็นนักทำนาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขายอมจำนนพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วังคีสะบวชเพื่อเรียนพุทธมนต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี array(๓๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสาขอุบาสกบรรลุอนาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสาขอุบาสกถามปัญหาในมรรคกะพระเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงยกย่องพระธรรมทินนาเถรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ array(๓๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอังคุลิมาลไม่กลัวช้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์ array(๓๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ทูลถามทักษิณาที่มีผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมวรรคที่มีในคาถาธรรมบท คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมเรื่องทั้งหมด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำอุทิศของผู้เรียบเรียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคุณสมบัติของผู้เรียบเรียงคัมภีร์นี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]