เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณคมน์ในขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรมัตถโชติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำปรารภพระคัมภีร์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกำหนดขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานโสธนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การชำระคำเริ่มต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. พรรณนาพระสรณตรัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การชี้แจงเรื่องพระพุทธะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชี้แจงเรื่องสรณคมน์และผู้ถึงสรณคมน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงสรณคมน์ขาด ไม่ขาด และผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงสรณะที่ควรถึง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชี้แจงสรณะคือพระธรรมและพระสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายเหตุในการกำหนดตามลำดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประกาศด้วยข้ออุปมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบท ๑๐ ในขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. พรรณนาสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อปาฐะว่าด้วยสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดความแปลกกันของสิกขาบททั่วไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชี้แจงบททั่วไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนา ๕ สิกขาบทข้างต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยสิกขาบทอย่างเดียวกันและต่างกัน เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนา ๕ สิกขาบทหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทวัตติงสาการ ในขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. พรรณานาทวัตติงสาการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาการสัมพันธ์แห่งบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสุภภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกสา ผม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลมา ขน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นขา เล็บ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทนฺตา ฟัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโจ หนัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มํสํ เนื้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นหารุ เอ็น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐิ กระดูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฐิมิญฺชํ เยื่อในกระดูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วกฺกํ ไต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หทยํ หัวใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยกนํ ตับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิโลมกํ พังผืด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิหกํ ม้าม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปปฺผาสํ ปอด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตํ ไส้ใหญ่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตคุณํ ไส้น้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทริยํ อาหารใหม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรีสํ อาหารเก่า array(อุจจาระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มตฺถลุงคํ มันในสมอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิตฺตํ ดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสมหํ เสลด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺโพ หนอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลหิตํ เลือด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสโท เหงื่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมโท มันข้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสุ น้ำตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วสา มันเหลว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขโฬ น้ำลาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิงฺฆานิกา น้ำมูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลสิกา ไขข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุตฺตํ มูตร array(ปัสสาวะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณณกนัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยเบ็ดเตล็ด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. กถาพรรณนากุมารปัญหา๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตถุปปัตติ เหตุเกิดเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์ของการวางบทตั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่าอะไรเอ่ย ชื่อว่า ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่า ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่า ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่า ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่า ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่า ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ย ชื่อว่า ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่าอะไรเอ่ย ชื่อว่า ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ยชื่อว่า ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปัญหาว่า อะไรเอ่ยชื่อว่า ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มงคลสูตรในขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. อรรถกถามงคลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์แห่งบทตั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาปฐมมหาสังคายนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาปาฐะว่า เอวํ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท เม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท สุตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ เอกํ และ สมยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถบท ภควา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บทวิภตฺตวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท ภตฺตวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท ภเวสุ วนฺตคมน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท สาวตฺภิยํ วิหรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถบท เชตวเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถบท อนาถปิณฑิกสฺส อาราเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้ อภิกฺกนุตศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถบท เกวลกปฺปํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมูลเหตุเกิดมงคลปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า พหู เทวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า อเสวนา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ปฏิรูปเทสวาโส จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า พาหุสจฺจญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ทานญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า อารตี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า คารโว จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ขนตี จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ตโป จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า เอตาทิสานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รัตนสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรัตนอันประณีต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนารัตนสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์แห่งบทตั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกรุงเวสาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ยานีธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ตสฺมา หิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ยงฺกิญจิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ขยํ วิราคํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ยมฺพุทฺธเสฏฺโฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาว่า เย ปคฺคลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ยถินฺทขีโล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า เย อริยสจฺจานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า สหาวสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า จตูหปาเยหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า กิญฺจาปิ โส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า วนปฺปคุมฺเพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า วโร วรญฺญู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาว่า ขีณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนา ๓ คาถาว่า ยานีธ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติโรกุฑฑสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาติโตกุฑฑสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์แห่งการตั้งพระสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาอนุโมทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การพรรณนาคาถาที่ ๔ สัมพันธ์กับคาถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาตอนปลายของคาถาที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมพันธ์กับตอนต้นของคาถาที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาตอนปลายของคาถาที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมพันธ์กับตอนต้นของคาถาที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาตอนปลายของคาถาที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมพันธ์กับคาถาที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาสองคาถาคือคาถาที่ ๘ และคาถาที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถานี้ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิธิกัณฑ์ในขุททกปาฐะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานิธิกัณฑสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุตั้งพระสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุเกิดพระสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๔ และที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งปวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเมตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์ของการตั้งสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การชำระนิทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคาถาที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การพรรณนาคาถาที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]