เมนู

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม 3 ภาค 1,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม 3 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวทหวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เทวทหสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวาทะของพวกนิครนถ์และพระตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปปัญจสูทนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเทวทหวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเทวทหสูตรที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. ปัญจัตตยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความเห็นผิดต่างๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปัญจัตตยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. กินติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทโธวาทเรื่องสามัคคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากินติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. สามคามสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนครนถ์แตกเป็น ๒ พวกเพราะการตายของนิครนถ์นาฏบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุแห่งความวิวาท ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณ์ ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณสมถะ ๗ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสูตรสามคามสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. สุนักขัตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยภาวะแห่งอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสุนักขัตตสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖ อาเนญชสัปปายสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปฏิปทาส่วนโลกิยะและโลกุตระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอาเนญชสัปปายสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. คณกโมคคัลลานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปตามลำดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาคณกโมคคัลลานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. โคปกโมคคัลลานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเหตุที่ไม่มีใครถึงธรรมเท่าเทียมพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโคปกโมคคัลลานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มหาปุณณมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุปาทานและอุปาทานขันธ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเหตุเรียกชื่อว่าขันธ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคุณและโทษของขันธ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเหตุละมานานุสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปริวิตกเรื่องผู้รับผลของกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาปุณณมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. จูฬปุณณสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬปุณณมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุปทวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. อนุปทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระสารีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในปฐมฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในทุติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในตติยฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในจตุตถฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในอากาสานัญจายตนฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในวิญญาณัญจายตนฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในอากิญจัญญายตนฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมในเนวสญัญานาสัญญายตนฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเป็นผู้ชำนาญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเป็นพระชิโนรส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอนุปทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุให้เป็นบัณฑิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญามาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญากว้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญาร่าเริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญาว่องไว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญาคม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญาหลักแหลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาพระอัครสาวกบรรลุธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. ฉวิโสธนสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หลักการตรวจสอบจิตที่พ้นจากอาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โวหาร ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การพยากรณ์อรหัตผลที่พระพุทธเจ้ารับรอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาฉวิโสธนสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุผลที่ตรัสอาสวักขยญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉัพพิโสธนิยธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระทีฑภาณกอภยเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. สัปปุริสสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอสัปปุริสธรรมและสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปุริสธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัปปุริสธรรมสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความประพฤติที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ๗ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายสมาจารที่ไม่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การสมาจารที่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลเจริญแต่กุศลเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายสมาจารที่เป็นเหตุให้กุศลเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจีสมาจารที่ไม่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจีสมาจารที่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจีสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลเจริญแต่กุศลเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจีสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลเสื่อมแต่กุศลเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโนสมาจารที่ไม่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโนสมาจารที่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโนสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญแต่กุศลธรรมเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโนสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อม แต่กุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตุปบาทที่ไม่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตุปบาทที่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตุปบาทที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญ แต่กุศลธรรมเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตุปบาทที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อม แต่กุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้สัญญาที่ไม่ควรเสพ (เจริญ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้สัญญาที่ควรเสพ (เจริญ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้สัญญาที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แต่กุศลธรรมเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้สัญญาที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมแต่กุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้ทิฏฐิที่ไม่ความเสพ (สมาทาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้ทิฏฐิที่ควรเสพ (สมาทาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญแต่กุศลธรรมเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมแต่กุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ข้อที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพ (ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่ควรเสพ (ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมแต่กุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายสมาจารที่ไม่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายสมาจารที่ควรเสพ (ประพฤติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญแต่กุศลธรรมเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การสมาจารที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมแต่กุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจีสมาจารเป็นต้นที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อมหรือเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพ (ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่ควรเสพ (ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกลับได้อัตภาพที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเสื่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปที่ไม่ควรเสพ (ดู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปที่ควรเสพ (ดู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงที่ไม่ควรเสพ (ฟัง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงที่ควรเสพ (ฟัง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลิ่นที่ไม่ควรเสพ (ดม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลิ่นที่ควรเสพ (ดม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสที่ไม่ควรเสพ (ลิ้ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสที่ควรเสพ (ลิ้ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โผฏฐัพพะที่ไม่ควรเสพ (ถูกต้อง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โผฏฐัพพะที่ควรเสพ (ถูกต้อง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพ (รู้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมารมณ์ที่ควรเสพ (รู้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปที่ไม่ควรเสพ (เห็น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปที่ควรเสพ (เห็น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงที่ไม่ควรเสพ (ฟัง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงที่ควรเสพ (ฟัง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลิ่นไม่ที่ควรเสพ (สูด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลิ่นที่ควรเสพ (สูด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสที่ไม่ควรเสพ (ลิ้ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสที่ควรเสพ (ลิ้ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โผฏฐัพพะที่ไม่ควรเสพ (ถูกต้อง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โผฏฐัพพะที่ควรเสพ (ถูกต้อง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมารมณ์ที่ไม่ควรเสพ (รู้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมารมณ์ที่ควรเสพ (รู้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จีวรที่ไม่ควรเสพ (ห่ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จีวรที่ควรเสพ (ห่ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิณฑบาตที่ไม่ควรเสพ (ฉัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิณฑบาตที่ควรเสพ (ฉัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนะที่ไม่ควรเสพ (นั่งนอน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนะที่ควรเสพ (นั่งนอน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมู่บ้านที่ไม่เสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมู่บ้านที่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมที่ไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมที่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นครที่ไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นครที่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนบทที่ไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนบทที่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ไม่ควรเสพ (คบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ควรเสพ (คบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จีวรที่ไม่ควรเสพ (ห่ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จีวรที่ควรเสพ (ห่ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิณฑบาตที่ไม่ควรเสพ (ฉัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิณฑบาตที่ควรเสพ (ฉัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนะที่ไม่ควรเสพ (นั่งนอน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนะที่ควรเสพ (นั่งนอน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมู่บ้านที่ไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมู่บ้านที่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมที่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนบทที่ไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนบทที่ไม่ควรเสพ (อาศัยอยู่) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ไม่ควรเสพ (คบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ควรเสพ (คบ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาจาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอนาคามียังมีภวตัณหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตภาพไม่มีทุกข์ของปุถุชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราคะเกิดแก่บางคน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกข์ไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีปฏิสนธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. พหุธาตุกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยธาตุมากอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่เรียกว่าบัณฑิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๖ อีกอย่างหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๖ อีกอย่างหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนะภายใน - ภายนอก อย่างละ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะและอฐานะอย่างละ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาพหุธาตุกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัย อุปัทวะ อุปมรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัยเกิดจากคนพาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปปริคคหะ - อรูปปริคคหะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสุขธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกามธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขันธ์จัดเป็นธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังขตะ - อสังขตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนะภายใน - ภายนอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะ - โอกาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอริยะอาจไม่รู้ว่าเป็นอริยะในชาติต่อไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยอนันตริยกรรม ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พึงทราบวินิจฉัยโดยกรรม โดยทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โดยการตั้งอยู่ชั่วกัป โดยวิบาก และโดยสาธารณะ เป็นต้น____________ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยตั้งอยู่ชั่วกัป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยวิปาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยสาธารณะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท อญฺญํ สตถารํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขต ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธเจ้าไม่อุบัติในจักรวาลอื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตรธาน ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายปริยัติอันตรธาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรินิพพาน ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระธาตุเสด็จมาชุมนุมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติพร้อมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่พระเจ้าจักรพรรดิไม่อุบัติร่วมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่มีเพศหญิงเพศชายในพรหมโลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายทุจริต กายสุจริต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมังคี ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัวอย่างนิมิตปรากฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อิสิคิลิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเหตุที่เรียกชื่อภูเขาอิสิคิลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนามพระปัจเจกพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอิสิคิลิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติภูเขาอิสิคิลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนามของพระปัจเจกพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. มหาจัตตารีสกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมรรคที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ประกอบอริยสมาธิ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉาทิฏฐิ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาทิฏฐิ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาทิฏฐิที่เป็นอนาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมะที่ห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาทิฏฐิเป็นประธานอย่างไร ? [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉาสังกัปปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาสังกัปปะ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาสังกัปปะที่เป็นสาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาสังกัปปะที่เป็นอนาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาวายามะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมที่ห้อมล้อมสัมมาสังกัปปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉาวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาวาจา ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาวาจาที่เป็นสาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาวาจาที่เป็นอนาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมะที่ห้อมล้อมสัมมาวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉากัมมันตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมากัมมันตะ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมากัมมันตะที่เป็นสาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมากัมมันตะที่เป็นอนาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมะที่ห้อมล้อมสัมมากัมมันตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉาอาชีวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาอาชีวะ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาอาชีวะที่เป็นสาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาอาชีวะที่เป็นอนาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมะที่ห้อมล้อมสัมมาอาชีวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะพอเหมาะ ฯลฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็สลัดมิจฉาทิฏฐิได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาจัตตารีสกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาทิฏฐิ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารติ-วิรติ-ปฎิวิรติ-เวรมณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบกยกุหนาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ก็มีสัมมาสังกัปปะด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีสัมมาสมาธิก็มีสัมมาญาณญาณะและสัมมาวิมุตติด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีสัมมาทิฏฐิก็สลัดมิจฉาทิฏฐิได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมาทิฏฐิ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาทะ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. อานาปานสติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีพระอรหันตขีณาสพ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีพระอนาคามี ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีพระสกทาคามี ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีพระโสดาบัน ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญสัมมัปปธาน ๔ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญอิทธิบาท ๔ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญอินทรีย์ ๕ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญพละ ๕ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญมรรค ๘ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญเมตตา ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญกรุณา ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญมุทิตา ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญอุเบกขา ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญอสุภสัญญา ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญอนิจจสัญญา ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีภิกษุผู้เจริญอานาปานสติ ในหมู่ภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอานาปานสติแล้วธรรมทั้ง ๔ จะบริบูรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลานิสงส์มาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอานาปานสติอย่างไร ? สติปัฏฐาน ๔ จึงจะบริบูรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างไร โพชฌงค์ ๗ จึงจะบริบูรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญโพชฌงค์ ๗ อย่างไร วิชชาและวิมุตติจึงจะบริบูรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอานาปานสติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. กายคตาสติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีเจริญกายคตาสติที่มีผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีเจริญกายคตาสติที่มีผลานิสงส์มาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ไม่เจริญกายคตาสติมารจะได้ช่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญกายคตาสติชื่อว่าเจริญกุศลธรรมฝ่ายวิชชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้เจริญกายคตาสติมารไม่ได้ช่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบผู้เจริญกายคตาสติเหมือนหม้อน้ำเต็ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบผู้เจริญกายคตาสติเหมือนสระโบกขรณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบผู้เจริญกายคตาสติเหมือนสารถีขับรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์การเจริญกายคตาสติ ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากายคตาสติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. สังขารูปปัตติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปฏิปทาให้สำเร็จความปรารถนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นกษัตริย์มหาศาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นพราหมณ์มหาศาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นยามา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นดุสิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นสหัสสพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นทวิสหัสสพรหม. . .ปัญจสหัสสพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นทสสหัสพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นสตสหัสสพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นอาภา ๓ ชั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นสุภา ๓ ชั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นสุภกิณหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นเวหัปผลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นอวิหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นอตัปปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นสุทัสสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นสุทัสสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเป็นเทวดาชั้นอกนิฏฐา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเข้าถึงวิญญานัญจายตนภพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเข้าอากิญจัญญายตนภพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเพื่อให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อเรื่องของอนุปทวรรคนั้น ดังนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสังขารูปปัตติสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]