เมนู

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 3,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 3,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • มหายมกวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การประพฤติในปฏิสันถาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเครื่องอยู่สำราญ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชื่อเสียงของพระอนุรุทธะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหายมกวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬโคสิงคสาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. มหาโคสิงคสาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญทิพยจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญความเป็นพหูสูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญสมาบัติอีก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรเสริญความสิ้นอาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาโคสิงคสาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. มหาโคปาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์เป็นเหตุไม่เจริญ ๑๑ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์เป็นเหตุให้เจริญ ๑๑ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาโคปาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. จูฬโคปาลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬโคปาสสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. จูฬสัจจกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬสัจจกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖.มหาสัจจกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัจจกนิคันถบุตรทูลถามปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกายภาวนา และจิตตภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงชี้แจงเรื่องเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมา ๓ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความต่างกันในการบำเพ็ญทุกกรกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสความเป็นผู้หลงและไม่หลง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัจจนิคันถบุตรสรรเสริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาสัจจกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะเข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิมุตติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬตัณหาสังขยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. มหาตัณหาสังขยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสาติภิกษุมีทิฏฐิลามก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสสอบถามเรื่องสาติภิกษุผู้มีความเห็นผิดนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาหาร ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยอันเป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัยแห่งความดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยธรรมคุณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การก้าวลงสู่ครรภ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยพุทธคุณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การชำระจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาตัณหาสังขยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. มหาอัสสปุรสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาอัสสปุรสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬอัสสปุรสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬยมกวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. สาเลยยกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาความในจุลลยมกวรรค๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสาเลยยกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เวรัญชกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุศลกรรมบถ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุศลกรรมบถ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของธรรมจริยาและสมจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเวรัญชกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓.มหาเวทัลลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาเวทัลลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. จูฬเวทัลลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจุลลเวทัลลสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. จูฬธัมมสมาทานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจูฬธัมมสมาทานาสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. มหาธรรมสมาทานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามหาธรรมสมาทานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. วีมังสกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสอบสวนพระธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทวนถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวีมังสกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. โกสัมพิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเถระวิวาทกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสาราณิยธรรม ๖ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโกสัมพิยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. พรหมนิมันตนิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาพรหมนิมันตนิกสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. มารตัชชนียสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามารตัชชนียสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]