เมนู

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. มูลปริยายสูตร (๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุดิน ย่อมสำคัญหมายธาตุดินว่าของเรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุนั้น ย่อมสำคัญหมายธาตุน้ำว่าของเรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมายโดยความเป็นสัตว์ ย่อมสำคัญหมายสัตว์ว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นเทวดา ย่อมสำคัญหมายเทวดาว่าของเรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญปชาบดีมารว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่งปชาบดีมาร ข้อนั้นเพราะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นพรหม ย่อมสำคัญหมายพรหมว่าของเรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นอาภัสสรพรหม ย่อมสำคัญหมายอาภัสสรพรหมว่าของเรา ย่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นสุภกิณหพรหม ย่อมสำคัญหมายสุภกิณหพรหมว่าของเรา ย่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเป็นเวหัปผลพรหม ย่อมสำคัญหมายเวหัปผลพรหมว่าของเรา ย่อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญหมายอสัญญีสัตว์ว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่งอสัญญีสัตว์. ข้อนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จายตนพรหม ย่อมสำคัญวิญญาณัญจายตนพรหมว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหม ย่อมสำคัญหมายอากิญจัญญายตนพรหมว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สำคัญหมายโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ย่อมสำคัญหมาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แจ้ง ย่อมสำคัญหมายธรรมารมณ์ที่ตนรู้แจ้งว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความที่สักกายทิฏฐิเป็นอันเดียวกัน ย่อมสำคัญหมายความที่สักกายทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อมสำคัญหมายพระนิพพานว่าของเรา ย่อมยินดียิ่งซึ่งพระนิพพาน. ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดภูมินัยที่ ๑ ด้วยอำนาจปุถุชน. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กําหนดภูมินัยที่ ๒ ด้วยอำนาจเสขบุคคล. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กําหนดภูมินัยที่ ๓ ด้วยอำนาจพระขีณาสพ. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดภูมินัยที่ ๔ ด้วยอำนาจพระขีณาสพ. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดภูมินัยที่ ๕ ด้วยอำนาจพระขีณาสพ. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กําหนดภูมินัยที่ ๖ ด้วยอำนาจพระขีณาสพ. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กําหนดภูมินัยที่ ๗ ด้วยอำนาจพระศาสดา. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดภูมินัยที่ ๘ ด้วยอำนาจพระศาสดา. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามูลปริยายสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอวมฺเม สุตํ ฯเปฯ สพฺพธมฺมปริยายํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บทนมัสการพระรัตนตรัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายนิทานพจน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย เอวมฺเม สุตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย สมย ศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ภควา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่มาของชื่อเมืองอุกกัฏฐา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่มาของป่าสุภควัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย ราช ศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุเกิดพระสูตร ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มานะเกิดเพราะปริยัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของมูลปริยายสูตรและธรรมมะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หลักการใช้ โว ศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หลักการใช้ สาธุ ศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยะ - สัตบุรุษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อยู่กับพระอริยะ แต่ไม่รู้จักพระอริยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินัย ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปหานะ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทศนา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐวี ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของ ภูต ศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความสำคัญด้วยอำนาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวปชาบดีคือพญามาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอาภัสสรพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสุภกิณหพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายเวหัปผลพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอภิภูพรหม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท ทิฏฺฐํ สุนํ มุตํ วิญฺญาตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท เอกตฺตํ นานตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท สพฺพํ สพฺพโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า มานัส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายพระอริยบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า ตถาคต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตผู้เสด็จมาสู่ลักษณะอันแท้จริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตผู้ตรัสรู้ธรรมที่แท้จริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตผู้ปกติเห็นอารมณ์ที่จริงแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตผู้มีปกติตรัสวาทะที่จริงแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคต - ผู้ครอบงำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคต - ผู้ถึงด้วยความจริงแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบาย อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริญญาตวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายปฏิจจสมุปบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้บท ขยา วิราคา ปฏินสฺสคฺคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า "โพธิ" [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่พระไม่ชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๕๐๐ รูปได้บรรลุอรหัตตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. สัพพาสวสังวรสูตร ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๑) อาสวะที่ละได้เพราะการเห็น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๒) อาสวะที่ละได้ เพราะการสังวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๓) อาสวะที่ละได้เพราะการพิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๔) อาสวะที่ละได้เพราะความกดกลั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๕) อาสวะที่ละได้เพราะการเว้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๖) อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๗) อาสวะที่ละได้เพราะการอบรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสังวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายญาณทัสสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาอาสวธรรมที่พึงละด้วยทัสสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๒) อาสวะที่ละได้เพราะสังวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๓) อาสวะที่ละได้เพราะการพิจารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๔) อาสวะที่ละได้ด้วยความอดกลั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ( ๕ ) อาสวะที่ละได้เพราะการเว้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (๖) อาสวะที่ละได้เพราะการบรรเทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ( ๗ ) อาสวะที่ละได้เพราะการอบรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. ธรรมทายาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมทายาทและอามิสทายาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้เป็นธรรมทายาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้เป็นอามิสทายาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรอธิบาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อามิสทายาทถูกตำหนิด้วยเหตุ ๓ สถาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมทายาทได้รับสรรเสริญด้วยเหตุ ๒ สถาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มัชฌิมาปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาธรรมทายาทสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุเกิดพระสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมทายาท และอามิสทายาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตอนุเคราะห์สาวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำจำกัดความที่ที่ปราศจากของสดเขียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของวุตฺตศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิณฑบาตที่ไม่ควรฉัน ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่น่าบูชากว่าและน่าสรรเสริญกว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเถระแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานศัพท์ใช้ในความหมายต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของมัชฌิมาปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของมรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมที่ต้องละเหล่าอื่นอีก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากบาปธรรมเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความแตกต่าง ลำดับ และวิธีแห่งการเจริญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. ภยเภรวสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาภยเภรวสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของคำว่า "พราหมณ์" [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมโมทนียกถา - สาราณียกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนั่งที่มีโทษ ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุลบุตร ๒ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำกุลบุตร ๒ จำพวกนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนะป่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของ "พระโพธิสัตว์" [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วจีกรรม - มโนกรรม - อาชีวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายนิวรณ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยคามิกภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติกับปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตกับปัญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราตรี - กำหนดดิถีแห่งปักษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจดีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของมิคะและโมระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความฉลาดในการออกจากสมาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปเทสญาณ (ญาณเครื่องกำหนดเวลา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตอุบัติมาเพื่อประโยชน์สุข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเครื่องบรรลุอสัมโมหวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์ของฌาน ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยจุตูปปาตญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรรค - ผล - ปัจจเวกขณญาณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์ของการอยู่ป่า ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของศัพท์ว่า อภิกกันตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุผลที่ใช้อภิกกันตศัพท์ ๒ ครั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมา ๔ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณคมน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประเภทแห่งการถึงสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของ "อัคคะ" ศัพท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. อนังคณสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคล ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความต่างระหว่างคน ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลจำพวกที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลจำพวกที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลจำพวกที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลจำพวกที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของอังคณกิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณะกิเลสที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณะกิเลสที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อังคณกิเลสที่ ๑๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิจฉาวจรอกุศลที่ยังละไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิจฉาวจรอกุศลที่ละได้แล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาด้วยช่างทำรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอนังคณสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทศนา ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบความ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุตรัสบุคคลกถา ๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขยายความเหตุ ๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขยายความกิเลสดุจเนิน ๓ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนดี - คนเลว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนินคืออะไร ? [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความโกรธ คือความน้อยใจเป็นเนิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนผู้เท่าเทียมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโกรธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. อากังเขยยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอากังเขยยสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความถึงพร้อม ๓ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของศีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของนา ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศีลสมบูรณ์ด้วยเหตุ ๒ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาไล่พระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. วัตถูปมสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปกิเลส ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาสุภาษิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุนทริกพราหมณ์บรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวัตถูปมสูตร๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. สัลเลขสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การละทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตถฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อากาสานัญจายตนฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญญาณัญจายตนฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อากิญจัญญายตนฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนวสัญญานาสัญญายตนฌานไม่ใช่สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัลเลขสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิจฉาทิฏฐิ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หน้าที่ของทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระธรรมทินนเถระตักเตือนศิษย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัลเลขธรรมคือฌาน - วิปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บาทของวิปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมบถ - มิจฉัตตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิหิงสาเหมือนท่าน้ำที่ราบรื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อโธภาวังคมนียะอุปริภาวังคมนียะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เบญจกามคุณคือปลัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บรรยายแห่งสัลเลขธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. สัมมาทิฏฐิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุศลและรากเหง้าอกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุศลและรากเหง้ากุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาหารวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัจจวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชรามรณวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาติวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภววาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทานวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหาวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผัสสวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฬายตนวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามรูปวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญญาณวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังขารวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิชชาวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสววาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรุป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้สัมมาทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้ปาณาติบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อทินนาทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้กาเมสุมิจฉาจาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้มุสาวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้ปิสุณาวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้ผรุสวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้สัมผัปปลาปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อภิชฌา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้พยาบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้มิจฉาทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยอาการ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อกุศลมูล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้กุศลกรรมบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้วิรัติ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานประกอบสัมปัตตวิรัติ[ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้สมุจเฉทวิรัติ และกุศลกรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยโดยอาการ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในกรรมบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระภิกษุชื่นชมภาษิตของพระสารีบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาอาหารวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กวฬิงการาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผัสสาหาร - มโนสัญเจตนาหาร - วิญญาณาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัยในอาหาร ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบสามีภรรยากินเนื้อบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบแม่โคที่ถูกถลกหนัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบหลุมถ่านเพลิง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบด้วยการแทงด้วยหอกร้อยเล่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหาเกิด - อาหารจึงเกิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหาดับ อาหารจึงดับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาสัจจวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาชรามรณวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชรา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาชาติวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาภววาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาอุปาทานวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาตัณหาวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัณหา ๑๐๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาเวทนาวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาผัสสวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาสฬายตนวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนานามรูปวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาวิญญาณวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาสังขารวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาอวิชชาวาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาพรรณนาอาสววาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. สติปัฏฐานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานาปานบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิริยาปถบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมปชัญญบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิกูลบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวสีวถิกาบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขันธบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงคบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัจจบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมวจนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปติปัฏฐานสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่มาของคำว่า กุรุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ที่มาของคำว่า กัมมาสธัมมะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำไมจึงตรัสสติปัฏฐานสูตรที่กุรุรัฐ ? [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นกแขกเต้าเจริญสติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของเอกายนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศิษย์กับอาจารย์สนทนากัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายมรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระทุบเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระได้บรรลุพระอรหัตในปากเสือโคร่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถูกแทงบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะจุติแล้วอุบัติทันที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาตกนรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายศัพท์ว่า ยทิทํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้สติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่ตรัสสติปัฏฐานไว้ ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มติของอรรถกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อเปรียบเทียบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายคำว่า กาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณากาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายบท อาตาปี สติมา สมฺปชาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายบท วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายเวทนานุปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาจิตเหมือนลูกวัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงเป็นข้าศึกต่อฌาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงเปรียบพระเหมือนเสือเหลือง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจริญอานาปานสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจ ๔ ในอานาปานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาดูกายโดยอิริยาบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความรู้ที่เป็นสติปัฏฐานภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาโยธาตุเกิดจากจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในอิริยาบถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พิจารณาดูกายโดยสัมปชัญญะ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมปชัญญะ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. สาตถกสัมปชัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. สัปปายสัมปชัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุหนุ่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. โคจรสัมปชัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุนำไปนำกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่นำไปไม่นำกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุทั้งนำไปนำกลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหาปุสสเทวเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหานาคเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระ ๕๐ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หน้าที่ของจิตแต่ละขณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหาเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิกูล ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในสัมปชัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิกูลมนสิการบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุมนนสิการบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบพระเหมือนคนฆ่าวัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวสีวถิกาบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ป่าช้า ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในนวสีวถิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนานุปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความรู้ที่ไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความรู้ที่เป็นสติปัฏฐานภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเถระรูปใดรูปหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปกัมมัฏฐาน - อรูปกัมมัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาคืออรูปกัมมัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาคืออรูปกัมมัฏฐานมีในพระสูตรหลายแห่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขเวทนาแปรปรวน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้จิตตานุปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในจิตตานุปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้ธรรมานุปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสุภนิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอสุภนิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ละกามฉันทะด้วยธรรม ๖ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายปฏิฆนิมิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ละพยาบาทด้วยธรรม ๖ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอรติ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอารัพภธาตุ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ละถีนมิทธะด้วยธรรม ๖ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอุทธัจจกุกกุจจะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ละอุทธัจจกุกกุจจะด้วยธรรม ๖ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายวิจิกิจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ละวิจิกิจฉาด้วยธรรม ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในนิวรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขันธบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในเบญจขันธ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดของสังโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในอายตนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฌงคบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหมายของสัมโพธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดของสติสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดของวิริยสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหามิตตเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดขึ้นของปีติสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดขึ้นของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในโพชฌงค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัจจบรรพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยสัจในอริยสัจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์การเจริญสติปัฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]