เมนู

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม 8,มกุฏ.

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม 8,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่ม ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวิภังค์ ๑๖ มหาวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัตถปัญญัติวาร ที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รายนามพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัตถปัญญัติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รายนามพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัตถปัญญัติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิยตกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบ อนิยตสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รายนามพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอนิยตสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสัคคิยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบกฐินวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบโกสิยวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปัตตวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาจิตติยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบมุสาวาทวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบภูตคามวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและตอบโอวาทวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบโภชนวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอเจลกวรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสุราเมรยวรรค ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสัปปาณกวรรคที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสหธรรมิกวรรคที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบราชวรรคที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสิกขายบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขิยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปริมัณฑลวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบขัมภกตวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปิณฑปาตวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบกพฬวรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสุรุสุรุวรรคที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาทุกาวรรคที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กตาปัตติวารที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิก ๔ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกสิยวรรค ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัตตวรรค ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุสาวาทวรรค ที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูตคามวรรค ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอวาทวรรค ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โภชนวรรค ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเจลกวรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุราเมรยวรรค ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัปปาณกวรรค ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหธรรมิกวรรค ที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราชวรรค ที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในเสขิยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรค ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรค ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วรรค ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปัตติวาร ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังคหิตวาร ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานวาร ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณวาร ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถวาร ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุจจัยวาร ที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัตถบัญญัติวาร ที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิก ๔ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รายนามพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รายนามพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบเสขิยวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กตาปัตติวาร ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปัตติวาร ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังคหิตวาร ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานวารที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณวารที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถวารที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุจจยวารที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขุนีวิภังค์ ๑๖ มหาวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัตถปัญญัติวารที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รายนามพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาราชิกสิกขาบทที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑๒ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาจิตติยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบลสุณวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบรัตตันธการวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบนหานวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบตุวัฏฏวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบจิตตาคารวรรคที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอารามวรรค ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบคัพภินีวรรคที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบกุมารีภูตวรรค ที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบฉัตตุปาหนวรรค ที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กตาปัตติวาร ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิกกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติสังฆาทิเสส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในนิสสัคคิยปาจิตตีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาจิตติยกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในลสุณวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามแลคำตอบอาบัติในรัตตันธการวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในนหานวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในตุวัฏฏวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในจิตตาคารวรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในอารามวรรค ที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในคัพภินีวรรค ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในกุมารีภูตวรรค ที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามและคำตอบอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปัตติวาร ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังคหวาร ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานวาร ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณวารที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถวาร ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุจจยวารที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัตถปัญญัติวารที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กติอาปัตติวาร ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปัตติวาร ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังคหวาร ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานวารที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณวารที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถวารที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุจจัยวารที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจมสมันตปาสาทิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริวารวัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยวารต่าง ๆ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ย่อหัวข้อสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัญจริตตสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมนุภาสสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอฬกโลมสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโสธัมมสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัทธานสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เถยยสัตถสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมเทสนาสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูตาโรจนสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนนุญาตสมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานสีส วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยปฐมปาราชิกสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยทุติยปาราชิกสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสัญจริตตสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสมนุภาสนสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยกฐินสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเอฬกโลมสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยปทโสธัมมสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอัทธานสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเถยยสัตถสมุฏฐาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กติปุจฉาวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กองอาบัติ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กองอาบัติ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความไม่เคารพ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเคารพ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีตวัตถุ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิบัติ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลแห่งการวิวาท ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลแห่งการโจท ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาราณียธรรม ๖ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทำความแตกร้าว ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณ์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณะ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กติปุจฉาวารวัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในคำว่า กติ อาปตฺติโย เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยวิเคราะห์แห่งอารติศัพท์เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอคาวะ ๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิวาทมูลนิทเทส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อนุวาทมูลนิทเทส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สาราณีธัมมนิทเทส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีสติวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐานวารแห่งอาบัติ ๖ ที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กตาปัตติวารแห่งสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาปัตติสมุฏฐานคาถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปัตติปัจจัยวารที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณปัจจัยวาร ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อบอกวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริยายวารที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาธารณวาร ที่ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัพภาคิยวาร ที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วารที่ ๙ ว่าด้วยสมถะทั่วไปแก่สมถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วารที่ ๑๐ ว่าด้วยสมถะเป็นไปในส่วนนั้นแห่งสมถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินัยวารที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุศลวารที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จักรเปยยาล ยัตถวาร ที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมยวาร ที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังสัฏฐวาร ที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมันติวาร ที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมมันติ นสัมมันติวารที่ ๑๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถาธิกรณวารที่ ๑๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมถเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขันธกปุจฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามแลคำตอบอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขันธกปุจฉาวัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกุตตริกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยธรรมก่ออาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสัญญาวิโมกข์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปาราชิกเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคัดค้านเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความกังวลเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๒ อย่างเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลพาลและบัณฑิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาสวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวดที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนม์อยู่เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวัตถุแห่งการโจทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยภิกษุโง่และฉลาดเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการปิดเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาพาธเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยงดปาติโมกข์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องอาบัติภายในเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ ๓ อย่างเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยข้อที่สงฆ์จำนงเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องและออกจากอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอนริยโวหารเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องและออกจากอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระอาคันตุกะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสิกขาบทมีวัตถุต่างกันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพระอุปัชฌาย์ต้องอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดพรรษาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยถือเอาทรัพย์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยต้องอาบัติในกาลเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการโจทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยภิกษุอาพาธต้องอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยงดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองคคุณของพระวินัยธร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษในกรรมไม่น่าเสื่อมใสเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพืชและผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิสุทธิ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอานิสงส์การทรงวินัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์ ๖ แห่งพระอุปัชฌาย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยงดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอสัทธรรมและสัทธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอานิสงส์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาฆาตวัตถุเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุพพหิกาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อลำดับหมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกุตตริก วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการปิด ๓ อย่างเป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอาบัติที่ผู้อาพาธต้องเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอาบัติที่ต้องในท่ามกลางสงฆ์เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์เป็นเหตุลงโทษและเพิ่มโทษ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยขาวอบาย ๓ พวกเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (พรรณนาหมวด ๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเพศกลับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในสหปฏิลาภจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในอาคันตุกาทิจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในวัตถุสภาคาทิจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในอุปัชฌายจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในอาทิยันตจตุกกะเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในกาลจตุกกะเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในอันโตอาทิจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในปุพพกิจจาทิจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๕ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยผ้าบังสุกุลเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อานิสงส์แห่งการกวาด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในอปาสาทิกปัญจกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาหมวด ๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุโปสถกรรมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถามและตอบอุโบสถกรรมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในคำแก้คำถามทั้งหลายมีคำถามว่า อะไรเป็นเบื้องต้นของ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตถวเสปกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตถวเสปกรณ วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในอัตถวเสปกรณ์ พึงทราบดังนี้:- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาสังคณิกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงพยากรณ์อาบัติหนักและอาบัติเบาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐิวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาชีววิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยาวตติยกสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงพยากรณ์เฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จำนวนสิกขาบทของภิกษุเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประเภทสิกขาบทของภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสาธารณสิกขาบทของภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสาธารณสิกขาบทของภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทที่ไม่ทั่วไปของทั้งสองฝ่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติที่ระงับไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติที่ระงับได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ส่วนที่ทรงจำแนก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ปาราชิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์สังฆาทิเสส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์อนิยต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ถุลลัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์นิสสัคคิยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ปาจิตตีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ทุกกฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์ทุพภาสิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเคราะห์เสขิยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาอาบัติและอนาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมคาถาสังคณิก วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิบัติ ๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประมวลสิกขาบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(จำแนกสิกขาบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กองอาบัติที่ระงับไม่ได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กองอาบัติที่ระงับได้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์ปาราชิก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์สังฆาทิเสส) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์อนิยต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์ถุลลัจจัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์นิสสัคคีย์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์ปาจิตตีย์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์ทุกกฏ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์ทุพภาสิต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิเคราะห์เสขิยะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อุปมาแห่งอาบัติอนาบัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอธิกรณ์ ๔ อย่างเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยฟื้นอธิกรณ์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์ ๔ เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมูลอธิกรณ์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรือมิใช่อาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายวิวาทาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอนุวาทาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายอาปัตตาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกิจจาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายสมถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณ์ระงับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสมถะรวมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมถะ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยมูลและสมุฏฐานแห่งสมถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอรรถต่างกันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยวิวาทาธิการณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณเภท วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(รื้อสมถะด้วยรื้ออธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การรื้อ ๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาการ ๑๐ แห่งการรื้อ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ ๔ เป็นเหตุรื้ออธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยผู้รื้ออธิกรณ์ต้องอาบัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งอธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยมูลเป็นต้นแห่งอธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสมถะระคนและไม่ระคนกัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยนิทานเป็นต้นแห่งสมถะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสมุฏฐานแห่งสมถะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องโจทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อลัชชีบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลัชชีบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลผู้โจทก์เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนโจทก์ผู้โง่เขลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนโจทก์ผู้ฉลาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การโจท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยคาถาสังคณิก วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในทุติยคาถาสังคณิกะ พึงทราบดังนี้:- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจทนากัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเบื้องต้นของการโจทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติของโจทก์และจำเลยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุโบสถเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจทนากัณฑก วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กิจของภิกษุผู้ว่าอรรถคดี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเบื้องต้นของโจทนาเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสงคราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุโยควัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสังคาม วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในจูฬสงคราม พึงทราบดังนี้:- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยประโยชน์แห่งวินัยเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อนุโยควัตตคาถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสงคราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการรู้วัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการรู้วิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการรู้อาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการรู้นิทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการรู้อาการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรู้คำต้นและคำหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรู้กรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรู้อธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรู้สมถะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไม่ถึงฉันทาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไม่ถึงโทสาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไม่ถึงโมหาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไม่ถึงภยาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ถึงฉันทาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ถึงโทสาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ถึงโมหาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ถึงภยาคติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยให้เข้าใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยพินิจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเพ่งเล็ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความเลื่อมใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยดูหมิ่นพรรคพวกอื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุมีสุตะน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยดูหมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไม่พูดเรื่องที่ยังไม่มาถึง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยธรรมวินัยสัตถุศาสน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปรียบเทียบอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จำแนกการเห็น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสังคาม วัณณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกฐินไม่เป็นอันกรานเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินไม่เป็นอันกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินเป็นอันกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่กฐินไม่เป็นอันกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายเหตุที่ไม่ได้กรานบางข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่กฐินเป็นอันกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมที่เกิดพร้อมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งประโยคเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพกรณ์เป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การถอนผ้าเป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกรานเป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกาและปลิโพธเป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความหวังและหมดหวังเป็นปัจจัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานเป็นต้นแห่งบุพกรณ์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงเคราะห์ธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุแห่งกฐินเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เบื้องต้นแห่งกฐินเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ กรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การกรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุวิบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ควรรู้ กฐินเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภาคคำว่าพึงรู้ จักกฐินเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายการกรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้ปัญหาปลิโพธในมาติกา ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเดาะกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเดาะกฐินภายในสีมาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเดาะกฐินเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินเภท วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ธรรมที่เกิดพร้อมกับกรานกฐิน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอนันตรปัจจัยเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยปัจจัยประโยคเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยนิทานแห่งประโยคเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยวิบัติแห่งกฐินเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการรื้อแห่งกฐิน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาลิปัญจกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิสสิตวรรคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท่านพระอุบาลีเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ที่ไม่ควรอุปสมบทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ควรให้อุปสมบทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้นอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ควรให้อุปสมบทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ ของภิกษุผู้ถูกลงโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นัปปฏิปัสสัมภนวรรค ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุที่ไม่ควรระงับกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าสงคราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้พูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์ในการเรียนวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โวหารวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุไม่ควรพูดในสงฆ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรพูดในสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฐาวิกรรมวรรคที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การรับประเคนที่ใช้ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของที่ไม่เป็นเดน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของที่เป็นเดน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การห้ามภัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ควรทำโอกาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ควรทำโอกาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ควรสนทนาวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ควรสนทนาวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถามปัญหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การอวดอ้างมรรคผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสุทธิ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โภชนะ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตตาทานวรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หน้าที่ของโจทก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หน้าที่ของโจทก์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจทก์ควรใฝ่ใจถึงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งภิกษุผู้มีอุปการะมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธุดงควรรคที่ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถืออยู่ป่าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุสาวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • งดอุโบสถหรือปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้คำซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรให้คำซักถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวร ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจตนางดเว้น ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเสื่อม ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความถึงพร้อม ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขุนีโอวาทวรรคที่ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์สำหรับลงโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์สำหรับลงโทษภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุไม่ควรให้โอวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุพพาหิกวรรคที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติด้วยอุพพาหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติด้วยอุพพหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติด้วยอุพพาหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติด้วยอุพพหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่สมมติด้วยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติด้วยอุพพาหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่สมมติด้วยอุพพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติด้วยอุพพหิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้โง่แท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้โง่แท้อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้โง่แท้อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้โง่แท้อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้โง่แท้อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ฉลาดแท้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกนัยหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฆ์แตกกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆราชีและสังฆเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆเภทวรรที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์มีโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยสังฆเภทวรรค ที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่มีโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุเจ้าอาวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การชี้แจงวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้แจกภัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษของการนอนลืมสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์ของการนอนมีสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลไม่ควรไหว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลควรไหว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมของภิกษุอ่อนกว่ากับภิกษุแก่กว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อบอกวรรคเหล่านั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาลิปัญจก วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ถือนิสัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยกรรมของภิกษุไม่ควรระงับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ ๕ ของภิกษุผู้เข้าสงคราม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ ๕ ของภิกษุผู้กล่าวไม่เป็นที่รัก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรพูดในสงฆ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยทำความเห็นแย้ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยโอกาสกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยถามปัญหา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยมุสาวาท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอาการเป็นเหตุต้องอาบัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์เป็นเหตุลงโทษ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์แห่งภิกษุผู้ควรแก่อุพพาหิกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยผู้หนัก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสังฆเภท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสังฆราชี) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหว้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิก ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสส ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขิยวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิก ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสส ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิยต ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาจิตตีย์ ๙๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเทสนียะ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขิยะ ๗๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุฏฐาน วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยคาถาสังคณิกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติทางกายเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติเมื่ออรุณขึ้นเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลแห่งวินัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติในละแวกบ้านเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติทางวาจาในราตรีเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติเป็นเทสนาคามินีเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติหนักในฝ่ายวินัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติปาราชิกทางกายเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติเพราะทำร้ายตัวเองเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติเพราะปาณาติบาตเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติเพราะอทินนาทานเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรับอาบัติควบกันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติเพราะเดินเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องอาบัติในเขตเดียวกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีแสดงอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยาวตติยกาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะแห่งยาวตติยกาบัติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติทางกายในราตรีเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุที่สงฆ์ยกวัตรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุสาวาทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของมุสาวาทเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสัมปทาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความขาดเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมเนื่องด้วยญัตติเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลไม่ควรกราบไหว้เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้จีวรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุอยู่ปริวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษแห่งกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติระงับและไม่ระงับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุทำลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมวด ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๑๖ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษแห่งกรรม ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมสมบัติ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาราชิก ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆาทิเสส ๒๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิยต ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสัคคิยะ ๔๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาจิตติยะ ๑๘๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิเทสนียะ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขิยะ ๗๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปรทุติยคาถาสังคณิกวัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติทางกายเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติเพราะอรุณขึ้นเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มูลแห่งวินัยเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติในละแวกบ้านเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติทางวาจาในราตรีเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติเป็นเทสนาคามินีเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปาราชิกทางกายเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติเพราะทำร้ายตัวเองเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติเพราะปาณาติบาตเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(บุคคลที่ไม่ควรให้อุปสมบทเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติเพราะอทินนาทานเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปรับอาบัติควบกันเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติเพราะเดินเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติมากต้องในเขตเดียวกัน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วิธีแสดงอาบัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ยาวตติยกาบัติเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ฐานะ ๕ แห่งยาวตติยกาบัติเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาบัติทางกายในราตรีเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภิกษุที่สงฆ์ยกวัตรเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(มุสาวาทมีองค์ ๘ เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมเนื่องด้วยญัตติเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยกรรมโทษเป็นอาทิ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอาบัติระงับและไม่ระงับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ผู้ทำลายสงฆ์ไปสู่อบาย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสทโมจนคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสทโมจนคาถา วัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในเสทโมจนคาถา พึงทราบดังนี้ :- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวรรค ที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสาวนาวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีมาวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บริษัทวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสาวนาวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีมาวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บริษัทวิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปโลกนกรรมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะแห่งอปโลกนกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะแห่งญัตติกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะแห่งญัตติทุติยกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐานะแห่งญัตติจตุตถกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมอันสงฆ์จตุวรรคพึงทำเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถวสวรรคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงบัญญัติสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญัติวรรคที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงบัญญัติปาติโมกข์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญญัติวรรค ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวสังคหวรรค ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังคหะ ๙ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้บอกเรื่อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พึงรู้วัตถุเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาส่งท้าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจวัคควัณณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในกัมมวรรค พึงทราบดังนี้ :- [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ความต่างแห่งกรรม ๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมวิบัติโดยวัตถุ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมวิบัติโดยญัตติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมวิบัติโดยอนุสาวนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมวิบัติโดยสีมา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมวิบัติโดยปริสะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอปโลกนกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(นิสสารณาและโอสารณา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรหมทัณฑ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมลักษณะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(กรรมลักษณวินิจฉัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ญัตติกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ญัตติทุติยกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ญัตติจตุตถกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(พรรณนาปัญญัตติวัคค์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อานิสงส์แห่งบัญญัติ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยประมวล) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินัยฏฐกถาวสานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]