เมนู

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม 7 ภาค 2,มกุฏ.

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม 7 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่ม ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุลวรรค ทุติยภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกวัตถุขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ วัตรในการอาบน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเครื่องประดับต่างชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไว้ผมยาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องส่องดูเงาหน้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสวดพระธรรมด้วยทำนอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องการสวดสรภัญญะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมณกัปปะ ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุถูกงูกัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คถาแผ่เมตตากันงูกัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบาตรปุ่มไม้จันทน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระปิณโฑลภารทวาชเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม้สะดึง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องโรงสะดึง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์สอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องที่จงกรมและเรื่องไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องการเปลือยกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสรงน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตรับของหอม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเจ้าวัฑฒลิจฉวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งการคว่ำบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาคว่ำบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒลิจฉวี โจท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งการหงายบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาหงายบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องโพธิราชกุมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามเหยียบแผ่นผ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องร่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม้เท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้ทัณฑสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำขอสิกกาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้สิกกาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำขอทัณฑสิกกาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้ทัณฑสิกกาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุเรอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเล็บยาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องขัดเล็บ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมีดโกน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องแต่งหนวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องโกนขนในที่แคบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไว้ขนยาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องประคดเอว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลูกถวิล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลูกดุม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม่ชำระฟัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัคพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องขึ้นต้นไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเรียนคัมภีร์โลกายตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องฉันกระเทียม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหม่อปัสสาวะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตวัจจกุฎี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประพฤติอนาจารต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุณาตเครื่องโลหะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกวัตถุขันธกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการอาบน้ำ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการแต่งตัวเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการฟ้อนและขับเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสรภัญญะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยบาตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยมีดและเข็ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยไม้สะดึง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเครื่องกรอง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยจงกรมและเรือนไฟ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการฉัน ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการคว่ำบาตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องโพธิราชกุมาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเครื่องเช็ดเท้า) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยพัด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยร่ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยทัณฑสมมติเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยภิกษุผู้มักอ้วก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยมีดตัดเล็บ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยผมและหนวด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยประคดเอว) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการนุ่งห่ม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยหาบเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการจุดไฟ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยขึ้นต้นไม้) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยคัมภีร์ทางโลก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยของโลหะเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนขันกะ * [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถานุโมทนาวิหารทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตบานประตู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตลูกดาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตบานหน้าต่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเครื่องลาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเตียงชนิดต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตม้าชนิดต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเขียงรองเท้าเตียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตด้าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตหมอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตทำฟูก ๕ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเตียงหุ้มฟูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตดินปนแกลบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวิหารเล็ก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตไม้สำหรับแขวน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตราวไม้เก็บจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตหอฉัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตท่อระบายน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตโรงไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาถบิณฑิกคหบดีได้ดวงตาเห็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาถบิณฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องช่างชุนเข็ญใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้นวกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องความเคารพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสัตว์ ๓ สหาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งเป็นคิหิวิกัฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาอนุโมทนาวิหารทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้ภิกษุกำลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ซ่อมวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้เสนาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การให้ถือเสนาสนะ ๓ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอุปนันทะหวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินัยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของที่ไม่ควรแจก ๕ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุแบ่งของที่ไม่ควรแบ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของที่ไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุถือเอานวกรรมแล้วหลีกไปเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ใช้เสนาสนะผิดสถานที่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้แลกเปลี่ยน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตผ้าเช็ดเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีเท้าเปียกห้ามเหยียบเสนาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สวมรองเท้าห้ามเหยียบเสนาสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตผ้าพันเท้าเตียงตั่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธาญาตให้ปูลาดนอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตภัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้สมมติภัตตุเทสก์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีแจกภัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของเล็กน้อยที่ควรแจก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนักขันธกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยวิหารทาน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยลายยูเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเตียงและตั่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเครื่องลาดพื้นและนุ่นเป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยมอน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยฟูก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยบริกรรมพื้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยห้องเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยภาชนะน้ำ-ประตู) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องอนาถบิณฑิกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยนวกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการจับจองเสนาสนะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยธรรมเนียมในโรงฉัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยเสนาสนะที่เหมาะแก่ ภิกษุอาพาธ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เสนาสนคาหวินิจฉัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การถือเสนาสนะในฤดูกาล) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(การถือเสนาสนะในคราวจำพรรษา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการถือเสนาสนะระงับ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยภิกษุผู้มีอาสนะเสมอกัน ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยคิหิวิกัติ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยครุกัณฑ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปริวัตนนัย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยนวกรรม) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสิทธิแห่งนวกัมมิกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการใช้เสนาสนะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสังภัต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอุทเทสภัต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(นิมันตนภัต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(สลากภัตตกกา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปักขิกภัตเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาคันตุกภัตเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภัตอีก ๓ ชนิด) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภัตอื่น ๔ อย่างในอรรถกถา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(คิลานปัจจัยที่ควรแจก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยหน้าที่ผู้แจก) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆเภทขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมหานานศากยะและอนุรุทศากยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องคน ๗ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระภัททิยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเทวทัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องศาสดา ๕ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเทวทัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกาสนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาทำปกาสนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอชาตสัตตุกุมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนม์พระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอนุปุพพิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตทำโลหิตุปบาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสเรื่องศาสดา ๕ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปล่อยช้างนาฬาคิรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวัตถุ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตหาพรรคพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งทูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตจักเกิดในอบาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆราชี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆสามัคคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ทำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆเภทักขันธกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์แห่งทูตเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสังฆราชี ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสังฆเภท) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตตขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอาคันตุกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาคันตุกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาวาสิกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมิกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัตตานุโมทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภัตตัคควัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิณฑจาริกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารัญญกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาสนวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชันตาฆรวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุวัจจกุฏีวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัจจกุฏีวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุอุปัชฌายวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปัชฌายวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัทธิวิหาริกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุอาจริยวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาจริยวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันเตวาสิกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตตักขันธก วรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อาวาสิกวัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array( คมิกวัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องอนุโมทนา) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ภัตตัคควัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ปิณฑจาริกวัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(อารัญญกวัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เสนาสนวัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เรื่องน้ำชำระ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(เวจกุฏิวัตร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาติโมกขฐปนขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอานนทเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีงดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมและเป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูลถามการโจท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้โจทย์โดยเป็นธรรมไม่ต้องเดือนร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ถูกโจทโดยธรรมต้องเดือนร้อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้โจทก์พึงมนสิกาธรรม ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ถูกโจทก์พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกวรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการงดปาฏิโมกข์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยองค์แห่งการฉวยอธิกรณ์) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยธรรมที่โจทก์พึงตรวจดูในตน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยธรรมที่โจทก์พึงตั้งในตน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยธรรมที่โจทก์พึงพิจารณาในตน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยธรรมของจำเลย) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขุนีขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครุธรรม ๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูลขอพร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูลถามถึงสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้แสดงปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้รับอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รับแสดงอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตให้ทำกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุณีแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องงดโอวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีรับโอวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รัดสีข้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แต่งกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทาหน้าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ใช้จีวรสีครามล้วนเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พินัยกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุณีประหารภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นำทารกไปด้วยบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงก้นบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เพ่งดูนิมิตบุรุษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้อามิส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตรายิกธรรมของภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีถามอันตรายิกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสอนซ้อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจาสมมติตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติผู้อื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจาสมมติผู้อื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำสอนซ้อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำขออุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำถามอันตรายิกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติจตุตถกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำขออุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติจตุตถกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัดเงาแดดเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาด้วยตนเอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาพร้อมกับภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาก่อนภัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาทั้งหมด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • งดอุโบสถเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไปด้วยยาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติจตุตถกรรมวาจาให้อุปสามบทด้วยทูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุณีอยู่ป่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเป็นเพื่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้สมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้สมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุณีไม่บอกสิกขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เข้ารีตเดียรถีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นั่งขัดสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องถ่ายอุจจาระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอาบน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกขุนิกขันธก วรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยครุธรรม ๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอุปสัมปทาแห่งภิกษุณีเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอวันทิยกรณ์เป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการแต่งตัวเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการปลงบริขาร) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอามิสที่เขาถวายเฉพาะตน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยฐานะแห่งของที่รับประเคน) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการนั่ง) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยการอุปสมบทด้วยทูต) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยโรงเก็บของเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยลาสิกขาเป็นต้น ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยยินดีการอภิวาทเป็นต้น) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจสติกขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหากัสสปเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงคายนาปรารภคำของพระสุภัททวุฑฒบรรพชิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติทุติยกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอานนท์สำเร็จพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอานนท์วิสัชนาพระธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไม่บัญญัติและไม่ถอนพระบัญญัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติทุติยกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระปุราณเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้าอุเทน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลงพรหมฑัณฑ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัญจสติกักขันธก วรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตสติกขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์พระอาทิตย์ ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนายบ้านชื่อมณีจูฬกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลงอุกเขปนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเรวตเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอุตตรเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฆ์มุ่งวินิจฉัยอธิกรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติทุติยกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอชิตะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติตนเป็นผู้ถามและแก้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถามและแก้วัตถุ ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตสติกักขันธก วรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยสิงคิโลณกัปปะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอาวาสกัปปะ ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอนุมติกัปปะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • array(ว่าด้วยอทสกนิสีทนกัปปะ) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาสรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]