เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 5 ภาค 2,มกุฏ.

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 5 ภาค 2,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวรรค ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอมน้อมแดพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จัมมขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีบุตรโสณ - โกฬิวิสะออกบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตั้งความเพียรสม่ำเสมอเทียบเสียงพิณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโสณะสำเร็จพระอรหัตผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรรณนาคุณของพระขีณาสพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตรองเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวนรองเท้าขลิบหนัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามจับโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องยาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามใช้หนังผืนใหญ่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุใจร้าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามใช้หนังโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้ภิกษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโสณเถระรำพึงแล้วอำลาเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาณัติกพจน์ของพระอุปัชฌายะ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโสณเถระเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายเทศน์ในพระวิหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงเปล่งพระอุทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กราบทูลอาณัติกพจน์ของพระอุปัชฌายะ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงพุทธานุญาตพิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชณิมชนบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจัมมขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระโสณโกลิวิสเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรองเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเขียงเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยยาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุจจาสยนะและมหาสยนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยหนัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เภสัชชขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุอาพาธในฤดูสารท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ ในกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาติเภสัช ๕ นอกกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตน้ำมันเปลว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตมูลเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตเครื่องบดยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตปัณณเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผลเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตชตุเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตโลณเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตโลณเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตเครื่องกรอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตเนื้อดิบและเลือดสด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตยาตาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตน้ำมันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปิลินทวัจฉะเถระอาพาธเป็นโรคลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาพาธเท้าแตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาพาธเป็นโรคฝี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปิลินทวัจฉะเถระซ่อมแปลงเงื้อมเขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตอารามิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิรมิตมาลัยทองคำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตถั่วเขียว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธอนุญาตยาดองโลมโสจิรกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงตำหนิท่านพระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้อุ่นโภชนาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลไม้กลางทาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้รับประเคนของที่เป็นอุคคหิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้งใหม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานาญาตให้ฉันโภชนะไม่เป็นเดน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตระกูลอุปัฏฐากของพระอุปนันทศากยบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเถระอาพาธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพทุธานุญาตผลไม้ที่ใช้เพราะพันธุ์ไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามทำสัตถกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงประชุนภิกษุทั้งหลาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามทำวัตถิกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อช้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อม้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อสุนัข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทะบัญญัติห้ามฉันเนื้องู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อราชสีห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อหมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือดาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาอนุโมทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เลื่อมใส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามฉันยาคูที่แข้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพราหนณ์เวลัฏฐกัจจานะถวายงลบนาอ้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงรับอาคารพังแรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอำมาตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาอนุโมทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงจตุราริยสัจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางอัมพปาลี ถวายอัมพปาลีวัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสีหะเสนาบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงดำริเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกิริยวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธดำรัสตอบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหะเสนาบดี ได้ธรรมจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่ทำเฉพาะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามภัตตาหารบางชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตกัปปิยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติกัปปิยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตกัปปิภูมิ ๓ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาติกัปปิยภูมิ ๔ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเมณฑกะคหบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธคุณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงธรรมโปรด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสงตนเป็นอุบาสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมณฑกะคหบดีอังคาสพระสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมณฑกานุญาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเกณิยชฏิล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาติน้ำอัฏฐบาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตรียมการต้อนรับพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โรชะมัลลกษัตริย์ได้ธรรมจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาติผักและแป้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องวุฑฒบรรพชิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบกเก็บรักษามีดโกน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผลไม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พืชของสงฆ์และของบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุเป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตกาลิกระคน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเภสัชชขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเภสัช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอันโตวุตถะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสัตถกรรมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเนื้อที่ควรและไม่ควร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทรงอนุญาตยาคูเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเจ้าลิจฉวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอุททิสสมังสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกัปปิยภูมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยปัญจโครสและเสบียงทาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยน้ำอัฏฐบาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยรส ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผักและแป้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุเคยเป็นช่างโกนผม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปเทส ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกาลิกระคนกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตใต้กรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีกรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้ผ้ากฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินไม่เป็นอันกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินเป็นอันกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทายสัตตกะที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาทายสัตตะ ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทายฉักกะ ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาทายฉักกะ ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การเดาะกฐินกำหนดด้วยทำจีวรเสร็จเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความสมหวัง ๑๒ หนวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรณียะ ๑๒ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หวังได้ส่วนจีวร ๙ วิธี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผาสุวิหาร คือ อยู่ตามสบาย ๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปลิโพธและส้นปลิโพธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปลิโพธ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิ้นปลิโพธ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกฐินขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอานิสงส์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผู้ได้กรานกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผู้ถวายกฐิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผู้ควรกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยกฐินวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีกราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนัตถตาการและอัตถตาการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการรื้อกฐิน๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จีวรขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องคนมีทรัพย์ ชาวพระนครราชคฤห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรียนศิลปะทางแพทย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาคปฏิบัติงานแพทย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องบุตรเศรษฐีป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ลำไส้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชทานผ้าสิไวยกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระโสถถ่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กราบทูลขอพร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาติคหบดีจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตปาวารและผ้าโกเชาว์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาตผ้ากัมพล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุณาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องขอส่วนแบ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้เก็บจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธอนุญาตเรือนคลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาตน้ำย้อมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญชาให้แต่งจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสสรรเสริญท่านพระอานนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาตไตรจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผ้าปะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาอนุโมทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาตผ้าวัสสิกสาฏกเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนอนหลับลืมสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นอนหลับลืมสติมีโทษ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นอนหลับคุมสติมีคุณ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผ้านิสีทนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผ้าปัจจัตถรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผ้าปิดฝี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาต ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผ้าบริขาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตผ้าที่ต้องอธิฐานและวิกัป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุาญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธบัญญัติให้ครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่เก็บผ้าไตรจีวรไว้ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายจีวรเป็นขอสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอุปนันท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ขอภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้ไม่เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ของภิกษุผู้เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องให้บาตรจีวรของผู้ถึงมรณะภาพแก่คิลานุปัฏฐาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีให้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรถึงมรณภาพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีให้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้จีวรและบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุและสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสมาทานติตถิยวัตรมีเปลือยกายเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วนเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องจีวรยังไม่เกิดแก่ผู้จำพรรษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องถือวิสาสะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจีวรขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องหมอชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทรงอนุญาตผ้าปาวารเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รับจีวรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไห้ย้าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเจ้าหน้าที่แจกจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยน้ำย้อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยจีวรตัด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยไตรจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยถือวิสาสะเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทำสัทธาไทยให้ตกเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผ้าที่เกิดขั้นในจีวรกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผ้าที่เกิดขึ้นในฤดูกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยคิลานุปัฏฐาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในลาภของภิกษุผู้พยาบาลไข้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยจีวรที่ไม่ควร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยผู้ควรรับจีวรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา ๘ แห่งความเกิดขั้นแห่งจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายแก่สีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายตามกติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายในที่ซึ่งตกแต่งภิกษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายแก่สงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายแก่สงฆ์สองฝ่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายจำเพาะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถวายแก่บุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จัมเปยยขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระกัสสปโคตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียนแล้วบัญญัติห้าม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกเขปนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๔ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรม ๔ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระฉัพพัคคีย์ทำกรรมหลายอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่ใช้ไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรม ๖ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรมไม่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรมเป็นวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรมพร้อมเพรียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรนพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิบายกรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฆ์ ๕ ประเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่สงฆ์จตุวรรคทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่สงฆ์ทสวรรคทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่สงฆ์วีสติวรรคทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิโกสนา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสรณา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอสารณา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกเขปนียกรรมที่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนียกรรมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัชชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิยสกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัพพาชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิสารณียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกเขปนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับตัชชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับนิยสกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับปัพพาชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับปฏิสารณียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับอุกเขปนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตัชชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิยสกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปัพพาชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิสารณียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุกเขปนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับตัชชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับนิยสกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับปัพพชนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับปฏิสารณียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอระงับอุกเขปนียกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาจัมเปยยขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในจัมเปยยขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมหก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอสารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกสัมพิขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงประทานพระโอวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แยกกันทำอุโบสถในสีมาเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นานาสังวาสภูมิ ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมานสังวาสภูมิ ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องความบาดหมางกันเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียนแล้วทรงห้าม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทีฆาวุกุมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าโกศลและพระมเหสีถูกจับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราโชวาทของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรุปสมคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จพาลกโลณการกคาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมัคคีธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องช้างใหญ่ปาริไลยกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีไม่อภิวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุสำหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุสำหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ้าทูลถามข้าปฏิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าทูลถามข้อปฏิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพพุทธานุญาตไห้ทำสังฆสามัคคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำสังฆสามัคคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาทำสังฆสามัคคี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังฆสามัคคี ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบาลีคาคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโกสัมพิขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินิจฉัยในโถสัมพิขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถแห่งคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]