เมนู

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 ภาค 1,มกุฏ.

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 ภาค 1,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวรรค ภาคที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธอุทานคาถาที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปาท ปฏิโลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธอุทานคาถาที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธอุทานคาถาที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาขันธกวรรณนา มหาวรรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปโลกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโพธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชปาลนิโครธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพราหมณ์หุหุกชาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธอุทานคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอชปาลนิโครธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุจจลินทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมุจลินทนาคราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธอุทานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามุจจลินทกลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราชายตนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องตปุสสะภัลลิะ ๒ พ่อค้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาราชายตนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัปโปสสุกกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องความขวนขวายน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนัจฉริยคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมยาจนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพรหมทูลอารธนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พรหมนิคนคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาพรหมยาจนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธปริวิตกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องอุปกาชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระปัญจวัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมเทศนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสถามความเห็นของพระปัญจวัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสให้พิจารณาโดยยถาภูตะญาณทัสสนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุโภตาปสาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องยสกุลบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิดาของยสกุลบุตรตามหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหัตต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาและภรรยาเก่าของพระยสได้ธรรมจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหายคฤหัสถ์ ๔ คนของพระยสบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหายคฤหัสถ์ ๕๐ คน ของพระยสบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพ้นจากบ่วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถายสวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาบรรพชาวินิจฉัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระสทายภัททวัคคีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาภัททวัคคิยสหายกวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องชฏิล ๓ พี่น้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ที่ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ที่ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ที่ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผ้าบังสุกุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้าเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ผ่าฟืน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ก่อไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์ดับไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์กองไฟ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาฏิหาริย์น้ำท่วม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทิตตปริยายสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุรุเวลกัสสปทิวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จพระนครราชคฤห์ครั้งแรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความปรารถนา ๕ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงรับพระเวฬุวันสังฆิกาวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาพิมพิสารวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอัสสชิเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอัสสชิเถระแสดงธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สารีบุตรปริพาชิกได้ดวงตาเห็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สารบุตรปริพาชกเปลื้องคำปฏิญญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมคคัลลานปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองสหายอำลาอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงพยากรณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เข้าเฝ้าทูลขอบรรพชาอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสียงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสารีปุตตโมคคัลลานบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมภิกษุสงฆ์ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตอุปัชฌายะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีถืออุปัชฌายะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปัชฌายะวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุปัชณายวัตตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัทธิวิหาริกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัทธิวิหาริกวัตตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การประณามและการให้ขมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีประณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งการประณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัมมาวัตตนาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลเหตุอุปสมบทด้วยญัตติจตุตกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุประพฤติอนาจาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีขออุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์ขออุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสสัย ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาณพคนหนึ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมบทด้วยคณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุปเสนวังคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุปัชฌายะและสัทธิวิหาริก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาจารย์และอันเตวาสิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีถือนิสัยอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาจริยวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันเตวาสิกวัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยการประณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีประณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งการประณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การให้นิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงสอบถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสนบท ๑๖ หมวด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กัณหปักษ์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศุกลปักษ์ ๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาว่าด้วยองค์แห่งอุปัชฌาย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยทรงอนุญาตนิสยาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์เป็นเหตุระงับนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยองค์เป็นเหตุระงับนิสัยจากอาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสฬสปัญจกวินิจฉัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติตถิยาปริวาสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีให้ติตถิยปริวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไตรสรณคมน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำขอติตถิยปริวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัญญติตถิยวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตรายิกธรรมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โรค ๕ ชนิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามบวชคนเป็นโรคติดต่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปัญจาพาธวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องราชภัฏบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามบวชราชภัฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาราชภัฏวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภยูวรภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาโจรวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวชคนมีหนี้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอิณายิกวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามบวชทาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตการปลงผม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเด็กชายสัตตรสวัคคีย์บวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาทาสวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องตายเพราะอหิวาตกโรค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กชายตระกูลอุปัฏฐากบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสามเณรของท่านพระอุปนนท์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาภัณฑุกัมมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถากากุฑเฑปกวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้ถือสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห องค์ ๕ แห่งภิกษุต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรมกถาเรื่องให้ภิกษุถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทายัชชภาณวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีให้บรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไตรสรณคมน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกขาบทของสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาราหุลวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องลงทัณฑกรรมแก่สามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานาสนังคทัณฑกรรมวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปัณฑกวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีตมิให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเถยยสังวาสกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาติตถิยาปักกันตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาติรัจฉานคตวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามคนฆ่าพระอรหันต์ให้อุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถามาตุฆาตกาทิวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามอุปสมบทคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาภิกขุนีทูสกาทิวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุภโตพยัญชนกวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามอุปสมบทคนไม่มีอุปัชฌาย์เป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามอุปสมบทคนไม่มีบาตรเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลไม่ควรให้บวช ๓๒ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามบวชคนมีอวัยวะพิการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอนุปัชฌายกาทิวัตถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาหัตถัจฉินนาทิวัตถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีการให้นิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีการถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้สืบสวนก่อนถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุเดินทางไกลไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุอาพาธไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุพยาบาลไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุอยู่วัดป่าไม่ต้องถือนิสัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมบทกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมบทคู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมบทคราวละ ๓ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นับอายุ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระกุมารกัสสปะเป็นตัวอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตรายิกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำบอกบาตรจีวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำซ้อมอันตรายิกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำเรียกอุปสมปทาเปกขะเข้ามา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำขออุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คําสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คําถามอันตรยิธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาอุปสมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตนิสสัย ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกรณียกิจ ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้บอกอกรณียกิจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุผู้สงฆ์ยกเสียเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ยกเสีย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุททานคาถา๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกานิสสยคหณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาเอกานุสสาวนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุปสัมปทายัตตวิธี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำอธิบายความแห่งมหาขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุโบสถขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องปริพาชกอัญญเดียรถีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงแสดงธรรมีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตวันประชุม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประชุมนั่งนิ่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้กล่าวธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตปาติโมกขุทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานุเทสวิภังค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สวดปาติโมกข์วันอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องพระมหากัปปินเถระดำริจะไม่ทำอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวินิจฉัยในอุโบสถขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสีมากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถานิมิตวินิจฉัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสมมติสีมาคร่อมแม่น้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสมมติโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสมมติโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีถอนโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระลงประชุมก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุหลายวัดทำอุโบสถร่วมกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหากัสสปเถระเดินทางไปทำอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมนติติจีวราวิปปวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาถอนติจีวราวิปปวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีถอนสมานสังวาสสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพัทธสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีมาสังกระ สีมาคาบเกี่ยว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีมาสังกระ สีมาทับสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิธีผูกมหาสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกกถาวิธีผูกขัณฑสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิธีผูกสีมา ๒ ชั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิธีผูกสีมาบนศิลาดาดเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถทีปารสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิธีถอนสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอพัทธสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสัตตัพภันตรสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุทกุกเขปสีมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาสีมาสัมเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วันอุโบสถมี ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การทำอุโบสถมี ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอุโบสถและอุโบสถกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาติโมกขุทเทส ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามสวดปาติโมกข์ย่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อเมื่อมีอันตราย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตราย ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปาติโมกขุทเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จะแสดงธรรมต้องได้รับอาราธนาก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถามพระวินัยต้องได้รับสมมติก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติเป็นผู้ถาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติผู้อื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถามพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีสมมติเป็นผู้วิสัชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาสมมติผู้อื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสัชนาพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ก่อนโจทต้องพิจารณาบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัชเฌสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หน้าที่สวดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ส่งภิกษุไปศึกษาปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้เรียนปักคณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้บอกวันอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุพกรณ์และบุพกิจในโรงอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จะไปไหนต้องอาปุจฉาก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พึงสงเคราะห์พระพหุสูต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ส่งพระไปเรียนปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พึงจำพรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาติโมกข์ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอัชเฌสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้นำปาริสุทธิของพระอาพาธมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีมอบปาริสุทธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้นำฉันทะของภิกษุอาพาธมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีมอบฉันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุวิกลจริต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีให้อุมมัตตกสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการทำอุโบสถ ๓ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. สวดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. บอกความบริสุทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ ๓ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำบอกความบริสุทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ ๒ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำบอกความบริสุทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำบอความบริสุทธิ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. อธิษฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปาริสุทธิและฉันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงสัยในอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงสภาคาบัติไม่ตก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ระลึกอาบัติได้เมื่อกำลังสวดปาติโมกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฆ์ต้องสภาคาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวิธีแสดงอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทำอุโบสถเป็นหมู่สำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีความสงสัยทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฝืนใจทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุ่งความแตกร้าวทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วันอุโบสถต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุ่งความแตกร้าว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ควรไปไหนในวันอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัชชนียบุคคล ในอุโบสถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาในวัคคาสมัคคสัญญิโนปัณณรสกาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัสสูปนายิกขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุหลายรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การจำพรรษา ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริทุกเวลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระฉัพพัคคีย์ไม่จำพรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เลื่อนกาลฝน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาวัสสูปนายิกขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องทรงอนะญาตสัตตหกรณียะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทายกสร้างวิหารเป็นต้นถวาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก ๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตหกรณียะเนื่องด้วยสิกขมานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามเณร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัตตหกรณียะเนื่องด้วยสามเณรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาธุระเป็นไปด้วยสัตตาหกรณียะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียนเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จำพรรษาในสถานที่ต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จำพรรษาในสถานที่ไม่สมควร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิญาณจำพรรษาต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิญาณจำพรรษาหลัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาอันตรายเป็นเหตุหลีกไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องภิกษุหลายรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมเนียมเข้าเฝ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธประเพณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงติเตียน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงห้ามมูควัตร ติตถิยสมาทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาตปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัพพสังคาหิกาญัตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตวาจิกาปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วันปวารณามี ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการที่ทำปวารณามี ๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้นำปวารณาของภิกษุอาพาธมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีมอบปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หมู่ญาติเป็นต้นจับภิกษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฆ์ปวารณาพระ ๕ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณะปวารณาพระ ๔ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำคณะปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณะปวารณาพระ ๓ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำคณะปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คำปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณะปวารณา พระ ๒ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำคณะปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิษฐานปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงอาบัติก่อนปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงสัยในอาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฆ์ต้องสภาคาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงสัยในสภาคาบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติกรรมวาจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาเป็นหมู่สำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฝืนใจทำปวารณา ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุ่งความแตกร้าวปวารณา ๑๕ ข้อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุสมานสังวาสเป็นต้นปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สถานที่ควรไปในวันปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุคคลที่ควรเว้นในปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธนุญาตเตวาจิกาปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัญจรภัยในปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราตรีจวนสว่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฝนกำลังตั้งเค้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อันตราย ๑๐ ประการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีงดปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะปวารณาเป็นอันงด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุผู้งดปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฟังคำปฏิญาณของโจทก์และจำเลย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีความเห็นไม่ตรงกันในอาบัติที่ต้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วัตถุและบุคคลปรากฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุก่อความบาดหมางเป็นต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกที่พร้อมเพียงกันเป็นต้นเลื่อนปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธานุญาตให้เลื่อนปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีเลื่อนปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมวาจาเลื่อนปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ไม่เป็นใหญ่ในปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หัวข้อประจำขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรรถกถาปวารณาขันธกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาวิธี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณากรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มอบปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มอบฉันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิษฐานปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อติเรกานุวัตติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามัคคีปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญัตติวิธาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การงดปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปวารณาสงเคราะห์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]