เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 12 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 6,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 12 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 6,สยา. [ปฐมปณฺณํ]