เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 11 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 5,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 11 ปัฏฐานปกรณ์ ภาค 5,สยา. [ปฐมปณฺณํ]