เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 8 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 2,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 8 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 2,สยา. [ปฐมปณฺณํ]