เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 5 ยมกปกรณ์ ภาค 1,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 5 ยมกปกรณ์ ภาค 1,สยา. [ปฐมปณฺณํ]