เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 3 ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 3 ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์,สยา. [ปฐมปณฺณํ]