เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 1 ธรรมสังคณีปกรณ์,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 1 ธรรมสังคณีปกรณ์,สยา. [ปฐมปณฺณํ]