เมนู

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 18 ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา,สยา.

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 18 ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา,สยา. [ปฐมปณฺณํ]