เมนู

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต,สยา.

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 17 ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต,สยา. [ปฐมปณฺณํ]