เมนู

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 16 อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต,สยา.

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 16 อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต,สยา. [ปฐมปณฺณํ]