เมนู

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 15 อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต,สยา.

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 15 อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต,สยา. [ปฐมปณฺณํ]